12+  Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77 - 70917
Лицензия на образовательную деятельность №0001058
 Пользовательское соглашение      Контактная и правовая информация
 
Педагогическое сообщество
УРОК.РФ
УРОК
Материал опубликовал
Бичекуева Танзиля Юсуфовна234
Россия, Кабардино-Балкарская респ., Нальчик
0

Къулийланы Къайсынны назмуланы бизни тёгерегибизде ... (Поэзия Кайсына Кулиева вокруг нас...)

Эссени темасы:


Къулийланы Къайсынны назмуланы бизни тёгерегибизде ...

(Поэзия Кайсына Кулиева

вокруг нас...)

Эссени жарашдыргъан

2-чю класны окъуучусу

Соблирланы Амирханны

МКОУ «СОШ№ 9 »
Нальчик-2019 ж.

Кt1573283385aa.jpg ъулийланы Къайсын... Къайсынны атын эшитгенде мени кёз алыма жарыкъ кюн тийген кюн бийик акъ башлы сагъышлы тауларым кёрюнедиле, къулагъыма уа ананы сакъ ауазы эшитиледи. Къулий Къайсын бек сюйгенди туугъан жерин: «Алтын угъай – тауларым!» - дейди. Ол хар назмусунда таулурын, ата журтун эскереди десем терс айтмам. Къайсын хар атламын сакъ этгенча кёрюнеди. Нек дегенде анга хар ташны, хар сууну толкъунуну да, хар бийикде тау башлагъа чырмалып сагъышлы тургъан булутланы да жанлары барды. Ол сейир къарамын дуниягъа Къулийланы Къайсын назмуларындан бизни да алай халал, сейирсине тёгерекге къараргъа юйретеди.

Къайсынны «Жаралы таш» назмусун окъугъанымда къаяларыбызны къаллай бир жашаулары болгъанына сагъыш этдим, къышда ала да сууукълукъгъа тезедиле дедим кесиме.

Таш да къыйынлыкъсыз къалалмагъанды Тауда уруш окълары сызгъыргъанда: Ол да, бизнича, жаралы болгъанды, Окъ ызлары энтта туралла анда. Къышда терекле сагъышлы тургъанларын Къайсынны назмусундан ангылагъанма. Минги таугъа баргъанымдан мени эсимде бир жангыз терек къалгъанды. Тауда сюелген ол жангыз терек шуёх табаргъамы мурат эте болур эди, огъесе алай бийик узакълада не болур бир къарайым депми миннген болур. Къайсынны бу назмусу ол кюн эсиме тюшген эди. t1573283385ab.jpg

Къышда жазны эскермесе, 
Терек къышха да тёзмез, 
Болмаз затха термилмесенг, 
Болур зат да этилмез.

Хар муратыбызны да тюнюбюзде боллукъду деп ыйнандырады Къайсынны сёзлери.

Мt1573283385ac.jpg ени оюмума кёре хар адамны жашагъан жери, аны сабийлигинден кёрген табийгъаты жюрекде жылы суратлай къалады. Ата юйюбюз а, арбазыбыз а бизни бек татлы тургъан жерибизди. Алай ариу сыфатлайды Къайсын ананы татыулу гыржыны бишген юйню, кюн бла жарыгъан арбазны.

Сен да ач болдунг,

Мен да ач болдум.

Анам, гыржын этип,

Сакълай болур.


Жорт, жорт, гылыуум,

Жорт, жорт, гылыуум!

Мен ёсе барама, кёп затны энта да ачмагъанма кесиме. Алай Къайсынны назмулары мени юёретгенча сейирсине, халал кёз бла къарай тегерекдк жангы затланы ачарыкъма кесиме.


(Фотографии сделаны автором)

Автор материала: А. Соблиров (2 класс)
Опубликовано


Комментарии (0)

Чтобы написать комментарий необходимо авторизоваться.