12+  Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77 - 70917
Лицензия на образовательную деятельность №0001058
Пользовательское соглашение     Контактная и правовая информация
 
Педагогическое сообщество
УРОК.РФУРОК
Материал опубликовал
Бичекуева Танзиля Юсуфовна372
Россия, Кабардино-Балкарская респ., Нальчик

 

         Планируемые  результаты.

 

п/п

Дата

Дата по факту

Тема урока

Тип урока

Предметные

Личностные

Метапредметные

Д/З

1

 

 

Мёчюланы К.

«Иги сёз»

 

 

 

 

 

 

 

 

Жангы дерс бла шагъырей болуу

Поэзия энчи дуния болгъанын  ангыларгъа,чыгъарманы магъанасын ачыкъларгъа; закий назмучуну ич дуниясыны байлыгъын кёрюрге

Чыгъарманы ниет магъанасына энчи эс бериу.

1.Чыгъарманы магъанасын ачыкълап окъуй билирге,баш магъанасын тюз айырыргъа.

2.Кесини оюмун,акъылын ангылата билирге.

3Окъуу борчун ,тюз ангылап,   сакъларгъа юйренирге.

Кёлден   билирге.

 

2

 

 

Къулийланы Къ.

«Жашчыкъ ойнайды».

 

 

 

 

 

 

Жангы дерс бла шагъырей болу.

Назмуну баш магъанасын ачыкълай билирге;назмучуну жазылгъаннга энчи къарамын  ачыкъларгъа.

Назмуда жазылгъаннга сейирлерин туудуруу.

1.Кеслерини  назму туудургъан сезимлерин айта билирге.

2.Назмуну магъанасына кёре сорууланы тюз салыргъа.

3.Дерсде бардыргъан ишлерини мадарларын,эсеплерин айырып таныргъа.

Шатык окъургъа, соруула-гъа тюз жууап берирге,  сурат ишлерге.

3

 

 

Мызыланы И.

«Жауурун къалакъ».

 

 

 

 

   Тинтиу дерс.                                                                                                 

 

Жазыучуну чыгъармагъа кёз къарамын ачыкъларгъа. 

Чыгъарманы магъанасына кёре,халкъыны адет-тёресини юсюнден билгенлерине,билмегенлерине кёз къарамларын энчилеу.

1.Кеслерини акъылларын къысха,тынч(женгил) тил бла айта билирге.

2.Бир-бирлерини айтханларын ангыларгъа,бирге ишлерге юйренирге.

3.Устазны юйретгенин,айтханын тюз ангыларгъа.

Магъана -сын айтыргъа.

4

 

 

Бёрк атыу.

 

 

 

 

 

 

 

Оюн дерс.

 

Окъугъаныны баш магъанасын кеси аллына билиу.

Малкъар тилни тазалыгъын сакъларгъа итиндириу.

1.Чыгъарманы бек магъаналы кесегин ачыкълау.

2.Кеслерини къарамларын тюз ангылатыу.

3Берилген дерс борчланы алыргъа эм тюрлендирмей сакъларгъа..

Соруула-гъа тюз жууап этерге.

5

 

 

Эсли улакъ

 

 

 

 

 

 

Жангы дерс бла шагъырей болу.

Тексге тынгылагъан заманда адабиятны къайсы тюрлюсюне киргенин устаз бла бирге  ачыкълау.

Жигитлик,батыр-лыкъ сезим туудуруу.

1.Айтханын ангылап,тюз хапар айтыу,тенглешдире билиу.

2.Кесини оюмун,акъылын тап ангылатыу.

3.Жомакъны магъанасын устаз берген соруулагъа неда китапда берилген соруулагъа кёре айтыу.

Жомакъ-ны  магъанасына кёре сурат ишлеу,со-руулагъа жууап этиу.

6

 

 

Къой бла эчки

 

 

 

 

 

Жангы дерс бла шагъырей болу.

Жомакъны магъанасын иги ангылап,анда бош хапар айтыу жерин,суратлау жерин,жомакъны оюмун билдирген жерин ачыкъларгъа.

Окъулгъаннга багъа бичиу.

1.Жомакъда айтылгъан ишнибарыу ызын тохташдыра билиу.

2.Жомакъда хайыуанланы этгенлерине багъа бичиу.

3.Жомакъны саулай неда кесеги ни магъанасын табыу.

Магъана-сын айтыргъа.

7

 

 

Намыс.

 

 

Жангы дерс бла шагъырей болу.

Устазны болушлугъу бла жомакъны баш магъанасын табыу.

Намысха уллу багъа бериу сезимни туудуруу.

1.Кесини къарамын тохташдыра билиу.

2.Жомакъны шатык,халатсыз окъуу.

3.Жомакъда айтылгъан затны сыфатын ачыкълагъан сёзлени бла сёз тутушланы таба билиу.

Жомакъ-ны юсюнден кеслерини оюмларын айтыргъа.

8

 

 

Жарлы киши

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок коррекции знаний, умений и навыков

 

 

Диалогланы рольла бла шатык окъургъа юйрениу.

Халаллыкъны,бир-бирге болушууну,бир-бире ышаныуну адамны жашауунда жерин кёргюзтюу.

1.Кесини халатларын устазны болушлугъу бла табып тюзетиу.

2.Тюз соруу сала билиу.

3.Устазны юйретгенин тюз ангылау.

Магъанас-ын айтыу.

9

 

 

Алтын балта.

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок актуализации знаний и умений

 

Чыгъарманы  айтылгъан ишини барыу ызын тохташдырыу.

Окъулгъанны ниет магъанасын тюз ангыларгъа юйретиу

1.Текстни баргъан ызын бузмай толу айтыргъа.

2.Чыгъарманы тилин тинтирге.

3.Кеси аллына жарашдыргъан план бла жомакъны сайлама жерлерин къысха айтыргъа.

Соруула-гъа жууап этерге.

10

 

 

Агъач киши бла Гуё.

 

Чыгъарманы жанры бла танышыу.

Чыгъармада айтылгъан адамны этген ишине багъа бичиу.

1.Текстни стилине кёре ишни къурау.

2.Окъулгъаннга тюз соруула сала билиу.

3.Дерс китап бла ишлей билиу.

«Табий-гъатны сакълар-гъа керекди»-деген темагъа къысха хапар.

11

 

 

Акъ жугъутур.

 

 

 

 

Урок усвоения новых знаний

 

Хапарда айтылгъан ишни барыу ызын тохташдырыу.

Табийгъатха,жа-ныуарлагъа уллу сюймеклик сезим туудуруу.

1.Чыгъарманы магъанасына кёре кесини оюмун айтыу.

2.Кесини оюмун жазмада кёргюзте билиу.

3.Кеслерини оюмларын,болгъан ишге къарамларын айтыу.

Жомакъ-ны магъана-сына кёре сурат ишлерге.соруулагъа жууап берирге.

12

 

 

Тенгиз тузлу некди?

 

Окъуп,магъанасын ангыларгъа,соруулагъа жууап берирге.

Адамны ич дуниясы таза болургъа кереклисин сингдириу.

1.Айтырыкъ хапарларып тюз тизе билиу.

2.Сорууланы тюз сала билиу.

3.Кеслери къурагъан планнга кёре хапар айтыу.

Магъанасын айтыргъа.

13

 

 

Иш кёллю жаш.

 

 

 

 

 

 

Урок комплексного применения знаний и умений

 

Баш жигитлени этген ишлерин тенглешдирип,устазны болушлугъу бла алагъа багъа бичерге.

Адам улуну халине,терс,тюз акъыллылыгъына эс бурдуруу.

1.Берилген ишни коллектив бла бирге бардырыу.

2.Чыгъармагъа кеси кёз къарамын тап айта билиу.

3.Текстни магъаналы кесеклеге юлешип,ол кесеклени магъаналарын билиу.

Кеслери къурагъан планнга кёре жомакъны магъана-сын айтыргъа.

14

 

 

Экисин да бирге.

 

Окъуп,магъанасын ангыларгъа,соруулагъа жууап берирге.

Чыгъармада айтылгъан адамны этген ишине багъа бичиу.

1.Текстни стилине кёре ишни къурау.

2.Окъулгъаннга тюз соруула сала билиу.

3.Дерс китап бла ишлей билиу.

Магъанас-ын айтыргъа.

15

 

 

Нарт Сосурукъ.

 

 

 

 

 

 

Урок усвоения новых знаний

 

Таурухланы жанр энчиликлери бла шагъырей болуу.Нарт Сосурукъну адап-къылыгъы бла шагъырей болургъа.

Жигитлик,батыр-лыкъ сезим туудуруу.

1.Текстни стилине кёре ишни къурау.

2.Окъулгъаннга тюз соруула сала билиу.

3.Дерс китап бла ишлей билиу.

Шатык окъургъа,соруулагъа тюз жууап берирге,  сурат ишлерге.

16

 

 

Къарашауайны хыйласы.

 

 

 

 

Урок наблюде­ния и накопле­ния знаний, впе­чатлений.

Къарашауай бла эмегенлени шартларын,акъылларын тенглешдириу ишни бардырыргъа.

Таурухланы ариулукъларына эс буруу.

1.Текстни баргъан ызын бузмай толу айтыргъа.

2.Чыгъарманы тилин тинтирге.

3.Кеси аллына жарашдыргъан план бла таурухну сайлама жерлерин къысха айтыргъа.

Кеслери къурагъан планнга кёре таурухну магъана-сын айтыргъа.

17

 

 

Рачыкъауну жыры.

 

 

 

Комбинирован-  ный урок.

 

Таурухну магъанасын иги ангылап,анда бош хапар айтыу жерин,суратлау жерин,таурухну оюмун билдирген жерин ачыкъларгъа.

Чыгъармада айтылгъан адамны этген ишине багъа бичиу.

1.Чыгъарманы бек магъаналы кесегин ачыкълау.

2.Кеслерини къарамларын тюз ангылатыу.

3Берилген дерс борчланы алыргъа эм тюрлендирмей сакъларгъа..

Шатык окъургъа,соруулагъа тюз жууап берирге,  сурат ишлерге.

18

 

 

Нартла жесирликден къа-лай къутулгъандыла

 

Чыгъарманы  айтылгъан ишини барыу ызын тохташдырыу.

Баш жигитлени сыфатларын ачыкъларгъа,тюз,халат-сыз,шатык окъургъа юйренирге.

1.Чыгъарманы бек магъаналы кесегин ачыкълау.

2.Кеслерини къарамларын тюз ангылатыу.

3Берилген дерс борчланы алыргъа эм тюрлендирмей сакъларгъа..

Шатык окъургъа,соруулагъа тюз жууап берирге,  сурат ишлерге.

19

 

 

Къулийланы Х.-М.

«Тюлкю бла зурнук»

 

 

 

 

 

 

Урок систематизации и обобщения знаний и умений

 

Баш жигитлени сыфатларын ачыкъларгъа,тюз,халат-сыз,шатык окъургъа юйренирге.

Тюзлюк бла терсликни араларын айыра билиу.

1.Чыгъарманы тилин тинтиу.

2.Кеслерини оюмларын.акъылларын тап тизип айтыу.

3Устазны юйретгенине эс буруп тынгыларгъа юйрениу.

Юзюгюн кёлден.

20

 

 

Жулабланы Ю.

Кёгюрчюн бла будай бюртюкле.

 

 

 

 

 

 

 

Урок усвоения новых знаний

 

Чыгъарма,кесини аламат жорукълары бла жаша-гъан сейир дуния болгъанын кёргюзтюрге.

Табийгъатда къанатлылагъа уллу сюймеклик сезим туудуруу.

1.Чыгъарманы магъанасына кёре кесини оюмун айтыу.

2.Кесини оюмун жазмада кёргюзте билиу.

3.Кеслерини оюмларын,болгъан ишге къарамларын айтыу.

Кеслери къурагъан планнга кёре жомакъны магъана-сын айтыргъа.

21

 

 

Ёлмезланы М.

Ким болушсун Мияугъа?

 

 

 

 

 

Урок актуализации знаний и умений

 

Назму тилни энчилигин  ачыкъларгъа,шатык окъургъа юйретирге.

Чыгъарманы магъанасына сейир туудуруу.

1.Кеслерини  назму туудургъан сезимлерин айта билирге.

2.Назмуну магъанасына кёре сорууланы тюз салыргъа.

3.Дерсде бардыргъан ишлерини мадарларын,эсеплерин айырып таныргъа.

Шатык окъургъа, соруула-гъа тюз жууап берирге,  сурат ишлерге.

22

 

 

Бегийланы А.

Тюе бла Тюлкю.

 

 

 

 

 

 

Урок комплексного применения знаний и умений

 

Жазыучуну чыгъармагъа кёз къарамын ачыкъларгъа. 

Терс шагъатлыкъ,керек-сиз дау этмезге  юйрениу.

1.Кеслерини акъылларын къысха,тынч(женгил) тил бла айта билирге.

2.Бир-бирлерини айтханларын ангыларгъа,бирге ишлерге юйренирге.

3.Устазны юйретгенин,айтханын тюз ангыларгъа.

Соруула-гъа жууап этерге,рольла бла окъургъа хазырланыргъа.

23

 

 

Цораланы С. «Къарт киши бла жашы»

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный

 

Диалогланы тюз окъургъа юйренирге,хапарны ниет магъанасын ачыкъларгъа.

Чыгъармада айтылгъан адамны этген ишине багъа бичиу.

1.Чыгъарманы бек магъаналы кесегин ачыкълау.

2.Кеслерини къарамларын тюз ангылатыу.

3Берилген дерс борчланы алыргъа эм тюрлендирмей сакъларгъа..

Магъана-сын айтыргъа.

24

 

 

Байзуллаланы А. «Ёгюз бла эшек».

 

Хыйлалыкъны жолу къысха болгъанын кёргюзтюрге,шатык окъургъа юйретирге.

Окъулгъанны ниет магъанасын тюз ангыларгъа юйретиу

1.Окъугъаныны баш магъанасын кеси аллына белгилеу.

2.Текстден керекли жерлерин сайлап айта билиу.

3.Дерс китап бла ишлей билиу.

Юзюгюн кёлден.

25.

 

 

Ёзденланы А. «Айып тюйюлмюдю?»

 

Окъугъаныны баш магъанасын кеси аллына билиу.

Чыгъармада айтылгъан адамны этген ишине багъа бичиу.

1.Текстни баргъан ызын бузмай толу айтыргъа.

2.Чыгъарманы тилин тинтирге.

3.Кеси аллына жарашдыргъан план бла хапарны сайлама жерлерин къысха айтыргъа.

Шатык окъургъа,соруулагъа тюз жууап берирге,  сурат ишлерге.

26

 

 

Къулийланы Х-М.

Сабий бла китап

 

 

 

 

 

Урок усвоения новых знаний

 

Жазыучуну чыгъармагъа кёз къарамын ачыкъларгъа. 

Окъулгъанны ниет магъанасын тюз ангыларгъа юйрениу

1.Кеслерини  назму туудургъан сезимлерин айта билирге.

2.Назмуну магъанасына кёре сорууланы тюз салыргъа.

3.Дерсде бардыргъан ишлерини мадарларын,эсеплерин айырып таныргъа.

Кёлден билирге.

27

 

 

Будайланы А.

Окъуучу тенглериме.

Комбинированный

 

Назмуну юйретиу магъанасын ачыкъларгъа,ауаз бла эм ичлеринден окъургъа юйренирге.

Назмуну шатык окъуу, юйрениу,ниет магъанасын тюз ангылау.

1.Чыгъарманы тилин тинтирге.

2.Китапланы дайым окъургъа,кирсиз тутаргъа.

3.Окъугъанларыны магъанасын ангыларгъа.

Шатык окъургъа.

28

 

 

Уянланы О.

Иги бла аман.

 

 

 

 

 

 

Урок комплексного применения знаний и умений

 

Назмуну магъанасына кёре берилген соруулагъа жжууап эте билирге,тюз,женгил эм шатык окъургъа.

Назмуну шатык окъуу, юйрениу,ниет магъанасын тюз ангылау.

1.Кеслерини  назму туудургъан сезимлерин айта билирге.

2.Назмуну магъанасына кёре сорууланы тюз салыргъа.

3.Дерсде бардыргъан ишлерини мадарларын,эсеплерин айырып таныргъа.

Кёлден билирге.

29.

 

 

Тёппеланы А.

Кёз жашла жаргъан таш.

 

 

 

 

Комбинированный

 

Чыгъармада болгъан затланы заманларын,сылтаула- рын,болумларын тохташдырыргъа.

Хапарда айтылгъан ишлеге сейирлерин туудуруу.

1.Чыгъарманы бек магъаналы кесегин ачыкълау.

2.Кеслерини къарамларын тюз ангылатыу.

3Берилген дерс борчланы алыргъа эм тюрлендирмей сакъларгъа..

128-130-чу бет. Окъуп магъана-сын айтыргъа.

30

 

 

Занкишиланы Ж.

Тас болгъан намыс.

 

 

 

 

 

 

Урок усвоения новых знаний

 

Баш жигитлени сыфатларын ачыкъларгъа,тюз,халат-сыз,шатык окъургъа юйренирге.

Баш жигитлени сыфатларын ачыкъларгъа,тюз, халат-сыз,шатык окъургъа юйрениу.

1.Чыгъарманы магъанасына кёре кесини оюмун айтыу.

2.Кесини оюмун жазмада кёргюзте билиу.

3.Кеслерини оюмларын,болгъан ишге къарамларын айтыу.

Шатык окъургъа,соруулагъа тюз жууап берирге,  сурат ишлерге.

31

 

 

Къулийланы Къ.

Туманда ажашхан къой сюрюу.

 

 

 

Урок усвоения новых знаний

 

Чыгъарманы жигитлерини къылыкъларын,халла-рын ачыкълай билирге.

Баш жигитни юсюнден толу хапар айтыр ючюн,план жарашдырыргъа.

Окъулгъан чыгъарманы сюжетин эм жигитлерин билиу.

1.Чыгъарманы тилин тинтиу.

2.Кеслерини оюмларын.акъылларын тап тизип айтыу.

3Устазны юйретгенине эс буруп тынгыларгъа юйрениу.

Соруула-гъа жууап этерге,рольла бла окъургъа хазырланыргъа.

32

 

 

Зумакъулланы Т.

Билеме мен…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный

 

Поэтни жашаугъа кёз къарамын назмуну магъанасына кёре ангыларгъа.

Адамны ич дуниясы таза болургъа кереклисин сингдириу.

1.Окъугъаныны баш магъанасын кеси аллына белгилеу.

2.Текстден керекли жерлерин сайлап айта билиу.

3.Дерс китап бла ишлей билиу.

Шатык окъургъа, соруула-гъа тюз жууап берирге,  сурат ишлерге.

33

 

 

Къулийланы Къ.

Акочукъ.

 

 

 

 

Урок усвоения новых знаний

 

Чыгъарманы жигитлерини къылыкъларын,халла-рын ачыкълай билирге.

Баш жигитни юсюнден толу хапар айтыр ючюн,план жарашдырыргъа.

Хапарда айтылгъан ишни барыу ызын тохташдырыу.Чы-гъармада айтылгъан затха багъа бичиу,окъугъаны-на кесини къарамын тохташдыра билиу.

1.Текстни баргъан ызын бузмай толу айтыргъа.

2.Чыгъарманы тилин тинтирге.

3.Кеси аллына жарашдыргъан план бла хапарны сайлама жерлерин къысха айтыргъа.

Шатык окъургъа, соруула-гъа тюз жууап берирге,  сурат ишлерге.

34

 

 

Бегийланы А.

Гитче назмучукъ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок систематизации и обобщения знаний и умений

 

 

Поэзияны кесини энчи,сейир дуниясы болгъанын кёргюзтюрге,поэзия чыгъарма туудургъан сезимлени кеси сёзлери бла ангылатыргъа.

Назмуда жазылгъаннга сейирлерин туудуруу.

1.Кеслерини  назму туудургъан сезимлерин айта билирге.

2.Назмуну магъанасына кёре сорууланы тюз салыргъа.

3.Дерсде бардыргъан ишлерини мадарларын,эсеплерин айырып таныргъа.

Шатык окъургъа,соруула сала,ала-гъа жууап эте билирге.

35

 

 

Тёппеланы А.

«Сиркиу,Илияс, сора къуш».

 

Чыгъарманы жигитлерини къылыкъларын,халла-рын ачыкълай билирге.

Баш жигитни юсюнден толу хапар айтыр ючюн,план жарашдырыргъа.

Хапарда айтылгъан ишни барыу ызын тохташдырыу.Чы-гъармада айтылгъан затха багъа бичиу,окъугъаны-на кесини къарамын тохташдыра билиу.

1.Чыгъарманы бек магъаналы кесегин ачыкълау.

2.Кеслерини къарамларын тюз ангылатыу.

3Берилген дерс борчланы алыргъа эм тюрлендирмей сакъларгъа..

155-160 бет.

Окъуп,ма-гъанасын айтыргъа.

36

 

 

Тёппеланы А.

«Тайчыкъ бла Илияс».

 

Жазыучуну чыгъармагъа кёз къарамын ачыкъларгъа.Устазны жумушуна кёре,окъулгъан чыгъарманы баш жигитини сыфатын ачыкъларгъа. 

Окъулгъан чыгъарманы сюжетин эм жигитлерин билиу.

1.Окъугъаныны баш магъанасын кеси аллына белгилеу.

2.Текстден керекли жерлерин сайлап айта билиу.

3.Дерс китап бла ишлей билиу.

160-164 бет.

Окъуп,ма-гъанасын айтыргъа.

37

 

 

Къулийланы Къ.

«Азаматха бешик жыр»

 

Назмуну баш магъанасын ачыкълай билирге;назмучуну жазылгъаннга энчи къарамын  ачыкъларгъа.

Чыгъарманы ниет магъанасына энчи эс бериу.

1.Кеслерини  назму туудургъан сезимлерин айта билирге.

2.Назмуну магъанасына кёре сорууланы тюз салыргъа.

3.Дерсде бардыргъан ишлерини мадарларын,эсеплерин айырып таныргъа.

Шатык окъургъа,соруула сала,ала-гъа жууап эте билирге.

38

 

 

Кёлденжазма "Къышжомакъ"

 

 

 

Урок контроля знаний и умений

 

 Хапарда айтылгъан ишни барыу ызын тохташдырыргъа.Текст-ни къурай билирге.

План салыргъа.

Табийгъатны ариулугъун ачыкълау.Хапарда айтылгъаннга багъа бичиу.

1.Жазгъанларыны магъанасын тюз ангылап,халатсыз жазыу.

2.План сала билиу.

3.Планнга кёре жазыу ишни бардырыу.

 

Классдан тышында окъуллукъ чыгъ.би-рин окъургъа.

39

 

 

Кёлденжазма "Къышжомакъ"

 

 

 

Урок контроля знаний и умений

 

 Хапарда айтылгъан ишни барыу ызын тохташдырыргъа.Текст-ни къурай билирге.

План салыргъа.

Табийгъатны ариулугъун ачыкълау.Хапарда айтылгъаннга багъа бичиу.

1.Жазгъанларыны магъанасын тюз ангылап,халатсыз жазыу.

2.План сала билиу.

3.Планнга кёре жазыу ишни бардырыу.

 

Классдан тышында окъуллукъ чыгъ.би-рин окъургъа.

40

 

 

Толгъурланы З.

Къызыл парий.

 

 

 

 

 

Урок усвоения новых знаний

 

 

Чыгъарманы жигитлерини къылыкъларын,халла-рын ачыкълай билирге.

Баш жигитни юсюнден толу хапар айтыр ючюн,план жарашдырыргъа.

Хапарда айтылгъан ишни барыу ызын тохташдырыу.Чы-гъармада айтылгъан затха багъа бичиу,окъугъаны-на кесини къарамын тохташдыра билиу.

1.Текстни баргъан ызын бузмай толу айтыргъа.

2.Чыгъарманы тилин тинтирге.

3.Кеси аллына жарашдыргъан план бла хапарны сайлама жерлерин къысха айтыргъа.

Шатык окъургъа,соруула сала,ала-гъа жууап эте билирге.

41

 

 

Къулийланы Къ.

Къышхы жырчыкъ.

 

 

 

 

 

 

Комбинированный

 

 

Поэзияны кесини энчи,сейир дуниясы болгъанын кёргюзтюрге,поэзия чыгъарма туудургъан сезимлени кеси сёзлери бла ангылатыргъа.

Назмуда жазылгъаннга сейирлерин туудуруу.

1.Кеслерини  назму туудургъан сезимлерин айта билирге.

2.Назмуну магъанасына кёре сорууланы тюз салыргъа.

3.Дерсде бардыргъан ишлерини мадарларын,эсеплерин айырып таныргъа.

Кёлден билирге.

42

 

 

Толгъурланы З.

Ашырыу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок усвоения новых знаний

 

Чыгъарманы жигитлерини къылыкъларын,халла-рын ачыкълай билирге.

Баш жигитни юсюнден толу хапар айтыр ючюн,план жарашдырыргъа.

Хапарда айтылгъан ишни барыу ызын тохташдырыу.Чы-гъармада айтылгъан затха багъа бичиу,окъугъаны-на кесини къарамын тохташдыра билиу.

1.Чыгъарманы тилин тинтиу.

2.Кеслерини оюмларын.акъылларын тап тизип айтыу.

3Устазны юйретгенине эс буруп тынгыларгъа юйрениу.

5-8 бет.

Окъуп,ма-гъанасын айтыргъа.

43

 

 

Ёлмезланы М.

Акъ булутчукъ.

 

 

 

 

 

 

 

Урок усвоения новых знаний

 

Чыгъарманы къайсы жанрда жазылгъанын ачыкълай билирге..окъугъанына багъа бичерге юйренирге.

Табийгъатны суратлауда назмучу хайырланнган бо-яуланы,тюрсюнле-ни ачыкълай билиу.

1.Кеслерини  назму туудургъан сезимлерин айта билирге.

2.Назмуну магъанасына кёре сорууланы тюз салыргъа.

3.Дерсде бардыргъан ишлерини мадарларын,эсеплерин айырып таныргъа.

Шатык окъургъа,соруула сала,ала-гъа жууап эте билирге.

44

 

 

Бегийланы А.

Жашчыкъ айтхан жырчыкъ.

 

 

 

 

 

 

 

Урок систематизации и обобщения знаний и умений

Поэтни табийгъатха кёз къарамын назмуну магъанасына кёре ангыларгъа.Шатык окъургъа юйренирге.

Табийгъатны суратлауда назмучу хайырланнган бо-яуланы,тюрсюнле-ни ачыкълай билиу.

1.Кеслерини  назму туудургъан сезимлерин айта билирге.

2.Назмуну магъанасына кёре сорууланы тюз салыргъа.

3.Дерсде бардыргъан ишлерини мадарларын,эсеплерин айырып таныргъа.

Кёлден билирге.

45

 

 

Зумакъулланы Т.

Ахшам жулдуз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный

 

Жулдузланы атларын билирге итиндирирге,ананы балагъа кёз къарымын ачыкъларгъа.

Назмуда жазылгъаннга сейирлерин туудуруу.Назмучу-ну ич дуниясын ачыкълау.

1.Чыгъарманы бек магъаналы кесегин ачыкълау.

2.Кеслерини къарамларын тюз ангылатыу.

3Берилген дерс борчланы алыргъа эм тюрлендирмей сакъларгъа..

Шатык окъургъа,соруула сала,ала-гъа жууап эте билирге.

46

 

 

Жулабланы Ю.

«Къалауур».

 

Табийгъатда болгъан сейир затлагъа эс бурургъа юйретирге, устазны жумушуна кёре,окъулгъан чыгъармагъа багъа берирге итиндириге.

Табийгъатны суратлауда жазыучу хайырланнган бо-яуланы,тюрсюнле-ни ачыкълай билиу.

1.Текстни стилине кёре ишни къурау.

2.Окъулгъаннга тюз соруула сала билиу.

3.Дерс китап бла ишлей билиу.

12-13 бет.

Магъана-сын айтыргъа.

47

 

 

Толгъурланы З.

Жур.

 

 

 

Урок систематизации и обобщения знаний и умений

 

Табийгъатда болгъан сейир затлагъа эс бурургъа юйретирге, устазны жумушуна кёре,окъулгъан чыгъармагъа багъа берирге итиндириге.

Табийгъатны суратлауда жазыучу хайырланнган бо-яуланы,тюрсюнле-ни ачыкълай билиу.

1.Окъугъаныны баш магъанасын кеси аллына белгилеу.

2.Текстден керекли жерлерин сайлап айта билиу.

3.Дерс китап бла ишлей билиу.

14 бет.

Магъана-сын айтыргъа.

48

 

 

Къулийланы Къ.

Гылыучукъ.

Сейир жомакъдача.

 

 

 

 

Урок систематизации и обобщения знаний и умений

 

Чыгъарманы жигитлерини къылыкъларын,халла-рын ачыкълай билирге.

Баш жигитни юсюнден толу хапар айтыр ючюн,план жарашдырыргъа.

Хапарда айтылгъан ишни барыу ызын тохташдырыу.Чы-гъармада айтылгъан затха багъа бичиу,окъугъаны-на кесини къарамын тохташдыра билиу.

1.Чыгъарманы бек магъаналы кесегин ачыкълау.

2.Кеслерини къарамларын тюз ангылатыу.

3Берилген дерс борчланы алыргъа эм тюрлендирмей сакъларгъа..

15,18-19 бет.

Соруула бла иш.

49

 

 

Жантууланы И.

Бек багъалы кимди?

 

 

 

 

 

 

 

Урок усвоения новых знаний

 

Адамны чархында хар зат да керек болгъанын ачыкъларгъа,рольла блат  тюз окъургъа юйретирге.

Чыгъарманы магъанасына сейир туудуруу,диалогну окъууну энчилигин кёргюзтюу.

1.Чыгъарманы бек магъаналы кесегин ачыкълау.

2.Кеслерини къарамларын тюз ангылатыу.

3Берилген дерс борчланы алыргъа эм тюрлендирмей сакъларгъа..

Чыгъар-маны рольла бла окъургъа хазырла-ныу.

50

 

 

Мокъаланы М.

Сабан чыпчыкъны жыры.

 

 

 

Комбинированный

 

Поэтни табийгъатха кёз къарамын назмуну магъанасына кёре ангыларгъа.Шатык окъургъа юйренирге.

Табийгъатны суратлауда назмучу хайырланнган бо-яуланы,тюрсюнле-ни ачыкълай билиу.

1.Кеслерини  назму туудургъан сезимлерин айта билирге.

2.Назмуну магъанасына кёре сорууланы тюз салыргъа.

3.Дерсде бардыргъан ишлерини мадарларын,эсеплерин айырып таныргъа.

Кёлден билирге.

52

 

 

Мокъаланы М.

«Къызчыкъ айтхан жырчыкъ»

 

 

 

 

Поэтни табийгъатха кёз къарамын назмуну магъанасына кёре ангыларгъа.Шатык окъургъа юйренирге.

Табийгъатны суратлауда назмучу хайырланнган бо-яуланы,тюрсюнле-ни ачыкълай билиу.

1.Кеслерини  назму туудургъан сезимлерин айта билирге.

2.Назмуну магъанасына кёре сорууланы тюз салыргъа.

3.Дерсде бардыргъан ишлерини мадарларын,эсеплерин айырып таныргъа.

Назмуну шатык окъургъа.

40-чи бет.

53.

 

 

Мёчюланы Кязим. «Суу боюнунда жангыз талчыкъгъа айтылгъан назму»

 

Поэтни табийгъатха кёз къарамын назмуну магъанасына кёре ангыларгъа.Шатык окъургъа юйренирге.

Табийгъатны суратлауда назмучу хайырланнган бо-яуланы,тюрсюнле-ни ачыкълай билиу.

1.Чыгъарманы тилин тинтиу.

2.Кеслерини оюмларын.акъылларын тап тизип айтыу.

3Устазны юйретгенине эс буруп тынгыларгъа юйрениу.

Назмуну шатык окъургъа.

41-чи бет.

51

 

 

Къулийланы Къ.

Тёре алайды.

Ата журтубузну суратлары.

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок комплексного применения знаний и умений

 

Жазыучу Ата Журтуна,халкъыны адет-тёресине берген уллу магъананы ачыкъларгъа.Чыгъарма-ны ауаз бла шатык,тюз окъургъа,текстге соруула сала билирге юйретирге.

Хапарда айтылгъан ишни барыу ызын тохташдырыу.Чы-гъармада айтылгъан затха багъа бичиу,окъугъаны-на кесини къарамын тохташдыра билиу.

1.Текстни стилине кёре ишни къурау.

2.Окъулгъаннга тюз соруула сала билиу.

3.Дерс китап бла ишлей билиу.

Шатык окъургъа,соруула сала,ала-гъа жууап эте билирге.

52

 

 

Созайланы А.

Ана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный

 

Дерсликде берилген соруулагъа тюз жууап берирге юйренирге.

Назмуну шатык окъургъа.

Назмуну шатык окъуу, юйрениу,ниет магъанасын тюз ангылау.

1.Кеслерини  назму туудургъан сезимлерин айта билирге.

2.Назмуну магъанасына кёре сорууланы тюз салыргъа.

3.Дерсде бардыргъан ишлерини мадарларын,эсеплерин айырып таныргъа.

Шатык окъургъа,соруула сала,ала-гъа жууап эте билирге.

53

 

 

Зумакъулланы Т.

«Кёкдю уста суратчы.»

 

Табийгъатда болгъан сейир затлагъа эс бурургъа юйретирге, устазны жумушуна кёре,окъулгъан чыгъармагъа багъа берирге итиндириге.

Табийгъатны суратлауда назмучу хайырланнган бо-яуланы,тюрсюнле-ни ачыкълай билиу.

1.Кеслерини  назму туудургъан сезимлерин айта билирге.

2.Назмуну магъанасына кёре сорууланы тюз салыргъа.

3.Дерсде бардыргъан ишлерини мадарларын,эсеплерин айырып таныргъа.

Назмуну шатык окъургъа.

50-чи бет.

54

 

 

Мокъаланы М.

«Жомакъ»

 

Чыгъарманы тилин тинтирге:жигитни ,табий-гъатны ачыкълагъан сёзлени табып,магъаналарына терен оюмлу къараргъа.

Чыгъарманы жигитлерине кесини къарамын тохташдырыу.

1.Чыгъарманы тилин тинтиу.

2.Кеслерини оюмларын.акъылларын тап тизип айтыу.

3Устазны юйретгенине эс буруп тынгыларгъа юйрениу.

Шатык окъургъа.

59-60 бет

55

 

 

Тёппеланы А.

Алам жомагъы.

 

 

 

 

 

 

Урок усвоения новых знаний

 

Баш жигитлени сыфатларын ачыкъларгъа юйренирге;текстни тинте билирге.

Миллетни игилери этген жигитликлеге къарамларын кенгертиу,алагъа багъа бичиу.

1.Окъугъаныны баш магъанасын кеси аллына белгилеу.

2.Текстден керекли жерлерин сайлап айта билиу.

3.Дерс китап бла ишлей билиу.

Доклад хазырлар-гъа.

56

 

 

Тёппеланы А.

«Аппам берген дууа».

 

 

 

 

 

 

 

Чыгъарманы жигитлерини къылыкъларын,халла-рын ачыкълай билирге.

Баш жигитни юсюнден толу хапар айтыр ючюн,план жарашдырыргъа.

Чыгъарманы жигитлерине кесини къарамын тохташдырыу.

1.Чыгъарманы бек магъаналы кесегин ачыкълау.

2.Кеслерини къарамларын тюз ангылатыу.

3Берилген дерс борчланы алыргъа эм тюрлендирмей сакъларгъа..

Магъана-сын айтыргъа.

57

 

 

Ёзденланы А.

Шаудан суучукъ

 

 

 

Урок актуализации знаний и умений

 

Текстни тинте билирге,табийгъатны ариу сакъларгъа итинирге.

Табийгъатны таза сакъларгъа итиниу,ол ишге кеслерини кёз къарамларын ачыкълау.

1.Кеслерини  назму туудургъан сезимлерин айта билирге.

2.Назмуну магъанасына кёре сорууланы тюз салыргъа.

3.Дерсде бардыргъан ишлерини мадарларын,эсеплерин айырып таныргъа.

Назмуну магъана-сына кёре сурат иш-лерге.

58

 

 

Къулийланы Къ.

От.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок актуализации знаний и умений

 

Поэзия сыфатланы ачыкъларгъа юйренирге,ауаз блат юз,шатык окъургъа.

Поэма туудургъан сезимни ангылау, «Сыйлы от»деп нек айтылгъанын ачыкълау.

1.Кеслерини акъылларын къысха,тынч(женгил) тил бла айта билирге.

2.Бир-бирлерини айтханларын ангыларгъа,бирге ишлерге юйренирге.

3.Устазны юйретгенин,айтханын тюз ангыларгъа.

Шатык окъургъа.Соруула-гъа жууап этерге.

59

 

 

Кёлденжазма "Муратым"

 

 

 

Урок контроля знаний и умений

 

 Хапарда айтылгъан ишни барыу ызын тохташдырыргъа.Текст-ни къурай билирге.

План салыргъа.

Табийгъатны ариулугъун ачыкълау.Хапарда айтылгъаннга багъа бичиу.

1.Жазгъанларыны магъанасын тюз ангылап,халатсыз жазыу.

2.План сала билиу.

3.Планнга кёре жазыу ишни бардырыу.

 

Классдан тышында окъуллукъ чыгъ.би-рин окъургъа.

60

 

 

Кёлденжазма "Муратым"

 

 

 

Урок контроля знаний и умений

 

 Хапарда айтылгъан ишни барыу ызын тохташдырыргъа.Текст-ни къурай билирге.

План салыргъа.

Табийгъатны ариулугъун ачыкълау.Хапарда айтылгъаннга багъа бичиу.

1.Жазгъанларыны магъанасын тюз ангылап,халатсыз жазыу.

2.План сала билиу.

3.Планнга кёре жазыу ишни бардырыу.

 

Классдан тышында окъуллукъ чыгъ.би-рин окъургъа.

61

 

 

Тёппеланы А.

Пиринчни сютлей акълыгъы.

 

 

Комбинированный

 

Чыгъарманы жигитлерини къылыкъларын,халла-рын ачыкълай билирге.

Баш жигитни юсюнден толу хапар айтыр ючюн,план жарашдырыргъа.

Хапарда айтылгъан ишни барыу ызын тохташдырыу.Чы-гъармада айтылгъан затха багъа бичиу,окъугъаны-на кесини къарамын тохташдыра билиу.

1.Окъугъаныны баш магъанасын кеси аллына белгилеу.

2.Текстден керекли жерлерин сайлап айта билиу.

3.Дерс китап бла ишлей билиу.

Магъана-сын айтыргъа.

72-78 бет

62

 

 

Отарланы К.

Чеченлини ийнеги.

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок усвоения новых знаний

 

Литература чыгъарманы жанрын билирге,окъугъанына багъа бичерге.

Назмуну шатык окъуу, юйрениу,ниет магъанасын тюз ангылау.

1.Кеслерини  назму туудургъан сезимлерин айта билирге.

2.Назмуну магъанасына кёре сорууланы тюз салыргъа.

3.Дерсде бардыргъан ишлерини мадарларын,эсеплерин айырып таныргъа.

Шатык окъургъа.Соруула-гъа жууап этерге.

63

 

 

Байсолтанланы Алимни къагъы-ты.

 

 Хапарда айтылгъан ишни барыу ызын тохташдырыргъа.Текст-ни къурай билирге.

План салыргъа.

Къагъыт  туудургъан сезимни ангылау,чыгъарманы магъанасын ачыкълау.

1.Чыгъарманы бек магъаналы кесегин ачыкълау.

2.Кеслерини къарамларын тюз ангылатыу.

3Берилген дерс борчланы алыргъа эм тюрлендирмей сакъларгъа..

79-81 бет.

64

 

 

Моттайланы С.

Мен таулума.

 

 

 

 

 

Урок усвоения новых знаний

 

Назмуну баш магъанасын ачыкълай билирге;назмучуну жазылгъаннга энчи къарамын  ачыкъларгъа.

Назмуну шатык окъуу, юйрениу,ниет магъанасын тюз ангылау.

1.Кеслерини  назму туудургъан сезимлерин айта билирге.

2.Назмуну магъанасына кёре сорууланы тюз салыргъа.

3.Дерсде бардыргъан ишлерини мадарларын,эсеплерин айырып таныргъа.

Кёлден билирге.

65

 

 

Зумакъулланы Т.

Туугъан жерим.

 

 

 

 

 

 

Комбинированный

 

Жазыучу Ата Журтуна,халкъыны адет-тёресине берген уллу магъананы ачыкъларгъа.Чыгъарма-ны ауаз бла шатык,тюз окъургъа,текстге соруула сала билирге юйретирге.

Чыгъарманы магъанасына сейир туудуруу,диалогну окъууну энчилигин кёргюзтюу.

1.Кеслерини акъылларын къысха,тынч(женгил) тил бла айта билирге.

2.Бир-бирлерини айтханларын ангыларгъа,бирге ишлерге юйренирге.

3.Устазны юйретгенин,айтханын тюз ангыларгъа.

Шатык окъургъа.Соруула-гъа жууап этерге.

 

66

 

 

Чотчаланы М.

«Айыу баласы»

 

Табийгъатда болгъан сейир затлагъа эс бурургъа юйретирге, устазны жумушуна кёре,окъулгъан чыгъармагъа багъа берирге итиндириге.

Табийгъатны  сакъларгъа итиниу,ол ишге кеслерини кёз къарамларын ачыкълау.

1.Окъугъаныны баш магъанасын кеси аллына белгилеу.

2.Текстден керекли жерлерин сайлап айта билиу.

3.Дерс китап бла ишлей билиу.

89-93 бет.

Магъана-сын айтыргъа.

 

67

 

 

Мокъаланы М.

«Ох,не ариуду буж ай!»

 

 

 

 

Дерсликде берилген соруулагъа тюз жууап берирге юйренирге.

Назмуну шатык окъургъа.

Табийгъатны суратлауда назмучу хайырланнган бо-яуланы,тюрсюнле-ни ачыкълай билиу.

1.Кеслерини акъылларын къысха,тынч(женгил) тил бла айта билирге.

2.Бир-бирлерини айтханларын ангыларгъа,бирге ишлерге юйренирге.

3.Устазны юйретгенин,айтханын тюз ангыларгъа.

Шатык окъургъа.Соруула-гъа жууап этерге.

 

68

 

 

Къулийланы Къ.

«Ах,Чегемим!...»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чыгъарманы къайсы жанрда жазылгъанын ачыкълай билирге..окъугъанына багъа бичерге юйренирге.

Хапарда айтылгъан ишни барыу ызын тохташдырыу.Чы-гъармада айтылгъан затха багъа бичиу,окъугъаны-на кесини къарамын тохташдыра билиу.

1.Чыгъарманы бек магъаналы кесегин ачыкълау.

2.Кеслерини къарамларын тюз ангылатыу.

3Берилген дерс борчланы алыргъа эм тюрлендирмей сакъларгъа..

99-100 бет.

Магъана-сын айтыргъа.

 

 

 

Опубликовано


Комментарии (0)

Чтобы написать комментарий необходимо авторизоваться.