12+  Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77 - 70917
Лицензия на образовательную деятельность №0001058
Пользовательское соглашение     Контактная и правовая информация
 
Педагогическое сообщество
УРОК.РФУРОК
 
Материал опубликовал
Бичекуева Танзиля Юсуфовна372
Россия, Кабардино-Балкарская респ., Нальчик

1

Содержание

Тип урока

Планируемые результаты

Домашнее задание

Планируемая дата

Фактическая дата

Личностные

Предметные

Метапредметные

1

Отарланы Керим. «Туугъан жерибиз»

 

Жангы материал берилген дерс

Китапда берилген тинтиу ишлеге эс ийиуню къурургъа

 

Назмуну ариу, шатык окъуп, аны ниет магъанасы бла сабийлени шагъырей болургъа; ишчи дефтерле бла къалай ишлерге керек болгъанын айтыу эм тилге сюймекликлерин ёсдюрюрге.

 

Коммуникативные: Кесингикинден башха хар адамны кесини акъылы, оюму болургъа амалын ангыларгъа, аланы оюмларына эсеплеп эс бурургъа бирге ишлегенде, ушакъ бардыргъанда

Познавательные: Айырылгъан темада айтылгъанны бир шартха кёре жорукъгъа салыргъа, тизерге эм тенглешдирирге, класслагъа бёле билирге


 

Регулятивные:

Берилген борчха аны излемлерине, шартларына кёре кесинги этиулеринги план бла жарашдырыргъа

Назмуну ариу окъургъа, аппаладан, ынналадан соруп, кёчгюнчюлюкню юсюнден хапарчыкъла айтыргъа, ишчи дефтерледе 2-чи, 3-чю ишлени да тамамлап келирге.

 

 

 

2

Мызыланы Исмайыл «Малкъар ауузунда къалала»

 

Къурашдаралгъан (комбинация этилген) дерс

Чыгъарманы магъанасына эм формасына къызыгъыуну къураргъа

Бизни тау эллерибизде эрттеден бери ишленнген къалаланы тарыхлары бла шагъырей болургъа; туугъан жерлерине сейирлерин ёсдюрюрге.

Коммуникативные: Кесинги оюмунгу , акъылынгы къурай билирге

Познавательные: Борчланы тюрлю тюрлю мадарла бла тындырыугъа эс салыргъа

Регулятивные:

Этген халатланы тергерге, анга кёре этиулеге иш бошалгъандан сора керекли тюзетиулени кийирирге

Хапарны шатык окъуп, магъанасын толу айта билирча болуп келигиз; ишчи дефтерледе берилген 2-чи, 3-чю ишлени да бошагъыз.

 

 

 

3

Мызыланы Исмайыл «Малкъар тёре»

 

Билимни тинтген эм тюзетген дерс

Кесини халкъы бла бирликни сезимин айнытыргъа

 

«Тёре» деп неге айтылгъанын да, малкъар халкъда «Тёре» не жумушлагъа къарагъаны бла да сабийлени шагъырей болургъа

 

Коммуникативные: Селешиуде негерге ангылашхан айтыула къураргъа, ол нении ангылагъанын, кёргенин эсге алыргъа;

Познавательные: Тындырмай амалы болмагъан ишни оюмну къысха айтыргъа

Регулятивные: Шатык тилли, ауаз формада окъуу этиулени тындырыргъа

 

Хапарны шатык окъуп, магъанасын толу айта билирге, ишчи дефтерледе 2-чи, 3-чю ишлени тамамлап келедиле.

 

 

 

4

Геккиланы Магомет «Беш да тау элде туугъанбыз»

 

Кириш дерс

Китапда берилген тинтиу ишлеге эс ийиуню къурургъа

 

Назмуну ниет магъанасын толу ачыкълап ангыларгъа; Туугъан жерлерине сейирни теренлерге; байламлы тилни ёсдюрюрге.

Коммуникативные: Башха оюмланы тергерге эм бирге келишдирип ишлерге итинирге

Познавательные: Билимни къурамына эс бурургъа

Регулятивные:

Мадар бла ишни хыйсабларын айыра билирге

Назмуну ариу окъуп, магъанасын кеси сёзлери бла айта билирча болуп келирге; ишчи дефтерлеринде къалгъан 1-чи, 4-чю ишлени тамамларгъа.

 

 

 

5

Мусукаланы Сакийнат «Таулу кийимлени тарыхындан»

 

Къурашдаралгъан (комбинация этилген) дерс

Кесинги ишинги устаз бла окъуучула бла бирге берилген ёлчемлеге кёре тинтирге

 

Текстде айтылгъан хапарны окъуп сюзерге, ангылашынмагъан сёзлени сёзлюклеге жазып ангылатыргъа, малкъар халкъны юс кийимлеринден билимлерин теренлерге.

 

Коммуникативные: Селешиуде монолог бла хайырланыргъа, диалог къураргъа

Познавательные: Кеси кючю бла борчну тындырыргъа амалла, жолла табаргъа

Регулятивные:

Устазны белги салыууна адекватно къараргъа

Хапарны ариу окъуп, магъанасын толу айта билирча болуп келирге; ишчи дефтерледе 1-чи, 4-чю ишлени тамамларгъа.

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Мокъаланы Магомет «Жаяу жолчукъ»

 

Жангы материал берилген дерс

Туугъан журтуну табийгъатына сюймекликни теренлерге

Назмуну магъанасын ачыкъларгъа; анга таяна окъуучуланы туугъан эллерине, жерлерине сюймеклик сезимлерин кётюрюрге.

Коммуникативные: Окъуу этиулени низамгъа салгъанда, ушакъ бла хайырлана билирге

Познавательные: Окъуу борчланы тындырыргъа китапла бла хайырлана керекли информацияны излерге

Регулятивные:

Окъуу борчну ангыларгъа, къалгъа алыргъа эм сакъларгъа

«Мени элим» деген темагъа хапарчыкъла къурап келирге; назмуну ариу окъуй билирге; ишчи дефтерлеринде 2-чи, 3-чю ишлени бошаргъа.

 

 

 

8

Тарых бетлери деген темагъа соруула бла иш.

 

Алыннган билимле бла хайырланнган дерс

Жетишимлени себеплерин эм социально мюкюллени къураргъа

 

Бу бёлюмнде окъулгъан чыгъармаланы къайтарыргъа; байламлы тилни ёсдюрюрге; ана тилге сюймекликни кючлендирирге.

 

Коммуникативные: Бирге ишлегенде оюмлары къаршчы келселе да бирча оюмгъа келирге негер бла, сёз бегите билирге

Познавательные: Сылтау-себеп байламлыкъны таба билирге

Регулятивные:

Результатха кёре ахыр эм хар атламлы тинтиуню толтура билирге

 

Китапда берилген соруулагъа кёре хапарчыкъ къураргъа; сурат ишлерге.

 

 

 

9

Къулийланы Къайсын. «Чегемде этилген тёрт жырчыкъ»

 

Билимни тинтген эм тюзетген дерс

Бир-бирлери бла байламлы бош оюмларын бир сюзюуге тизе билирге

 

Назмучу бла шагъырей болуу, жылны хар кезиуюню юслеринден да билирге; тилге сюймекликни ёсдюрюрге.

 

Коммуникативные: Соруула бере билирге

Познавательные: Кеси кючю бла борчну тындырыргъа амалла, жолла табаргъа

Регулятивные:

Салыннган бегимлени амалларын тинтгенде жорукъланы эсге алыргъа

Назмуда айтылгъан жылны тёрт кезиуюнден да хапар айта билирча болуп келирге; ишчи дефтерледе 1-чи, 4-чю ишлени, 5-чи ишде къойгъан суратчыкъланы да бояп бошап келирге.

 

 

10

Шауаланы Миналдан. «Ташыуулда»

Жангы материал берилген дерс

 

Адебни баш жорукъларын билирге, сакъларгъа (тюзлюк, кертичилик, бир-бирге болушлукъ эте билиу)

 

Хапарны окъуй, ташыуулда этилиучю жумушла бла шагъырей болургъа эм жашчыкъланы араларында, аталарыны араларында шуёхлукъну юлгюсюн ачыкъларгъа.

 

Коммуникативные: Кесинги оюмунгу , акъылынгы къурай билирге

Познавательные: Хар тюрлю текстден баш магъанасын чыгъара билирге

Регулятивные:

Этген халатланы тергерге, анга кёре этиулеге иш бошалгъандан сора керекли тюзетиулени кийирирге

Хапарны кесгин окъуп, толу магъанасын айта билирге; ишчи дефтерлеринде 3-чю, 4-чю, 5-чи ишлени бошап келирге.

 

 

 

11

Созайланы Ахмат. «Жауунну жырчыгъы»

 

Билимни тинтген эм тюзетген дерс

 

Чыгъармада айтылгъан адамны сезимлерине, оюмуна къызыгъыуну къураргъа

Назмуну магъанасын ачыкъларгъа эм сюзерге; табийгъатны болуму бла шагъырей болкргъа; жерге сюймекликлерин ёсдюрюрге.

Коммуникативные: Башха хар адамны сеникинден башха кесини акъылы, оюму болургъа амалын ангыларгъа, аланы оюмларына эсеплеп эс бурургъа бирге ишлегенде, ушакъ бардыргъанда

Познавательные: Тинтилген теманы бек керекли эм аз магъаналы ышанларын анализ эте билирге

Регулятивные:

Берилген борчха аны излемлерине, шартларына кёре кесинги этиулеринги план бла жарашдырыргъа

Назмуну кёлден билирге, 1-чи, 2-чи ишлени бошап келирге.

 

 

 

12

Жулабланы Юзейир. «Эсли жашчыкъ»

 

Жангы материал берилген дерс

 

Адепни жорукълары бла шагъырейликге эс бурургъа

 

Хапарчыкъны ниет магъанасы бла шагъырей болургъа, табийгъатда жаны болгъан, жаны болмагъан затлагъа да биз жууаплы болгъаныбызны ангыларгъа; табийгъатха сюймекликни ёсдюрюрге.

 

Коммуникативные: Кесинги оюмунгу , акъылынгы къурай билирге

Познавательные: Сылтау-себеп байламлыкъны таба билирге

Регулятивные:

Шатык тилли, ауаз формада окъуу этиулени тындырыргъа

Хапарны окъуп, магъанасын толу айта билирге; ишчи дефтерледе 3-чю, 4-чю ишлени тамамларгъа.

 

 

 

13

Макытланы Сафар. «Тейри къылыч»

 

Жангы материал берилген дерс

 

Ариулукъну сезимин айнытыргъа. Чыгъармада жазылгъан бла жашауда табийгъатны тенглешдире билирге

Жангы назмуну окъуп, магъанасын толу ангыларгъа; сёзлюк иш бардырыргъа; табийгъат болумлагъа сейирлени ёсдюрюрге.

Коммуникативные: Селешиуде негерге ангылашхан айтыула къураргъа, ол нении ангылагъанын, кёргенин эсге алыргъа;

Познавательные: Окъуу борчланы тындырыргъа китапла бла хайырлана керекли информацияны излерге

Регулятивные:

Окъуу ишлени керекли заманда, шатык уллу ауаз бла тыйыншлы формада этерге

 

Ишчи дефтерледе 2-чи ишде тейри къылычны суратын хар окъуучу, кесини оюмуна кёре, бояп келирге.

Назмуну ариу окъуп, магъанасын толу айта билирге.

 

 

 

14

Текуланы Жамал «Ырхы»

 

Къурашдаралгъан (комбинация этилген) дерс

 

Бир-бирлери бла байламлы бош оюмларын бир сюзюуге тизе билирге

 

Хапарны шатык окъуп, толу магъанасын сюзерге; табийгъатда къаллай тюрлю болумла болуучусун айта, ырхы не болгъанын ангыларгъа; байламлы тилни ёсдюрюрге.

 

Коммуникативные: Селешиуде монолог бла хайырланыргъа, диалог къураргъа


 

Познавательные: Сёлешиуню тюшюнюп айтыуну ауаз бла эм жазыу формада кеси сюйгенча къураргъа

Регулятивные:

Мадар бла ишни хыйсабларын айыра билирге

Ариу, кесгин окъуп хапарны, магъанасын айта билирге; ишчи дефтерледе 4-чю, 5-чи, 6-чы ишлени да бошап келирге.

 

 

 

15

Боташланы Исса. «Ийсагъан»

 

Жангы материал берилген дерс

 

Эс ийиуню, къызыгъыуланы айнытыу

 

Назмуну окъуй, жылны къайсы кезиую да аламат болгъанын терен сезерге эм сюймекликлерин теренлерге; табийгъатны шартларын эслеринде тутууну, эслерин бериуню да ёсдюрге.

 

Коммуникативные: Башха хар адамны сеникинден башха кесини акъылы, оюму болургъа амалын ангыларгъа, аланы оюмларына эсеплеп эс бурургъа бирге ишлегенде, ушакъ бардыргъанда

Познавательные: Борчланы тюрлю тюрлю мадарла бла тындырыугъа эс салыргъа

Регулятивные:

Окъуу борчну ангыларгъа, къалгъа алыргъа эм сакъларгъа

Назмучукъну кеси ыразылыгъыгъыз бла кёлден билирге боллукъсуз; соруулагъа толу жууапла хазырларгъа; ишчи дефтерледе 1-чи ишде 2-чи суратны, 2-чи ишде да 1-чи сёзберни бошап келирге.

 

 

 

16


 

Къайтарыу ишле бардырыу.

 

Алыннган билимле бла хайырланнган дерс

Кесини билиуюн бла билмеуюн белгилеуню мардаларын къураргъа

 

«Жай эм кюз» деген бёлюмде ангылагъанларын тинтип теренлерге; тилге сюймекликлерин ёсдюрюрге, сейирлени кётюрюрге

 

Коммуникативные: Кесинги оюмунгу , акъылынгы къурай билирге

Познавательные: Билимни къурамына эс бурургъа

Регулятивные:

Салыннган бегимлени амалларын тинтгенде жорукъланы эсге алыргъа

Къайтарып келирге.

 

 

 

17

Къулийланы Къайсын « Къарылгъачны уясы»

 

Кириш дерс

 

Дерсде этген ишни муратларына жетер ючюн керекли мадарланы айыра билирге

 

Туугъан жерлерине сюймекликлени теренлерге.

Коммуникативные: Бирге ишлегенде оюмлары къаршчы келселе да бирча оюмгъа келирге негер бла, сёз бегите билирге

Познавательные: Окъуу борчланы тындырыргъа китапла бла хайырлана керекли информацияны излерге

Регулятивные:

Устазны белги салыууна адекватно къараргъа

Къарылгъачны юсюнден муслийман китаплада таурух жюрюйдю. Ол бек огъурлу къанатлыгъа саналады. Юйде аппалагъа, ынналагъа соруп, ол таурухну айтыргъа. Назмуну ариу, кесгин окъургъа; ишчи дефтерледе 1-чи ишде суратны бояп келирге.

 

 

18

Маммеланы Ибрагим. «Агъачда»

 

Билимни тинтген эм тюзетген дерс

 

Табийгъатны сакълауну борчун айнытыргъа

Хапарчыкъны окъуй, сабийлени табийгъатха сюймеклик сезимлерин ачыкъларгъа эм сюзерге, байламлы тилни ёсдюрюрге.

 

Коммуникативные: Окъуу этиулени низамгъа салгъанда, ушакъ бла хайырлана билирге

Познавательные: Айырылгъан темада айтылгъанны бир шартха кёре жорукъгъа салыргъа, тизерге эм тенглешдирирге, класслагъа бёле билирге


 

Регулятивные:

Берилген борчха аны излемлерине, шартларына кёре кесинги этиулеринги план бла жарашдырыргъа

Сёзлюклеге агъачда айланнган жаныуарланы атларын ким кёп жазып келсе да, багъа салынырыгъын айтыргъа эм хапарчыкъны магъанасын толу берирге; ишчи дефтерледе 4-чю ишни бошаргъа.

 

 

 

19

Мусукаланы Сакийнат. «Агъач кертмеле»

 

Оюн-дерс

Чыгъармада айтылгъан адамны сезимлерине, оюмуна къызыгъыуну къураргъа

 

Хапарчыкъны шатык окъуп, толу магъанасын ангыларгъа; хапарны юлгюсюнде тарыхыбыздан билимлерин теренлерге; байламлы тилни ёсдюрюрге.

 

Коммуникативные: Башха оюмланы тергерге эм бирге келишдирип ишлерге итинирге

Познавательные: Хар тюрлю текстден баш магъанасын чыгъара билирге

Регулятивные:

Шатык тилли, ауаз формада окъуу этиулени тындырыргъа

Хапарны шатык окъуп, магъанасын кеси сёзлери бла айта билирча болуп келирге; ишчи дефтерледе 3-чю, 4-чю ишлени толтурургъа.

 

 

 

20

Орусланы Ю? «Тереклени сакълагъыз»

Билимни тинтген эм тюзетген дерс

 

Кесини билиуюн бла билмеуюн белгилеуню мардаларын къураргъа

 

Хапарны окъуп, терек бахчагъа къанатлыланы къаллай бир хайырлары тийгенин толу ангыларгъа; китапда берилген суратны юсюнден кёлден ушакъ бардрыргъа; табийгъатха сюймекликни ёсдюрюрге.

 

Коммуникативные: Башха хар адамны сеникинден башха кесини акъылы, оюму болургъа амалын ангыларгъа, аланы оюмларына эсеплеп эс бурургъа бирге ишлегенде, ушакъ бардыргъанда

Познавательные: Сёлешиуню тюшюнюп айтыуну ауаз бла эм жазыу формада кеси сюйгенча къураргъа

Регулятивные:

Мадар бла ишни хыйсабларын айыра билирге

Суратлагъа кёре хапарчыкъла къурап келирге, «Тереклени сакълагъыз» деген хапарны ариу окъуп, магъанасын айта билирге, ишчи дефтеринде 1-чи, 2-чи ишлени тамамларгъа.

 

 

 

21

Созайланы Ахмат. «Чыпчыкъны тарыгъыуу»

 

Алыннган билимле бла хайырланнган дерс

 

Адебни баш жорукъларын билирге, сакъларгъа (тюзлюк, кертичилик, бир-бирге болушлукъ эте билиу)

 

Назмуну кесегин окъуп, ниет магъанасын ангылатыргъа; сабийлени ариу къылыкъгъа юйретиуде назмуну магъанасын белгилерге; ёксюзлюкню ачылыгъын кёргюзтюуде авторну жетишимин ачыкъларгъа.

 

Коммуникативные: Кесинги оюмунгу , акъылынгы къурай билирге

Познавательные: Тинтилген теманы бек керекли эм аз магъаналы ышанларын анализ эте билирге

Регулятивные:

Результатха кёре ахыр эм хар атламлы тинтиуню толтура билирге

 

Назмуну шатык окъуп, магъанасын кеси сёзлери бла айта билирча болуп келирге; ишчи дефтерледе 1-4-чю ишлени толтуруп келирге.

 

 

 

22

Каракетланы Юсуф. «Ууда»

 

Къурашдаралгъан (комбинация этилген) дерс

 

Чыгъармада айтылгъан адамны сезимлерине, оюмуна къызыгъыуну къураргъа

 

Бизни тауларыбызда айланнган жаныуарлагъа сабийлени сюймеклик сезимлерин кётюрюрге эм аланы сакълар ючюн, биз не этерге керегибизни сюзерге.

 

Коммуникативные: Соруула бере билирге

Познавательные: Кеси кючю бла борчну тындырыргъа амалла, жолла табаргъа

Регулятивные:

Салыннган бегимлени амалларын тинтгенде жорукъланы эсге алыргъа

Хапарчыкъны кесгин окъуп, магъанасын толу билирге, сёзлюк ишге къараргъа; ишчи дефтерледе 2-4-чю ишлени бошаргъа.

Бу бёлюмню бошаргъа, агъачда жашагъан жаныуарланы, къанатлыланы юслеринден презентация халда билдириучюкле хазырлап келирге.

 

 

 

23

Тёппеланы Алим. «Жулдузланы санайыкъ?»

 

Билимни тинтген эм тюзетген дерс

 

Ариулукъну сезимин айнытыргъа.

 

Жулдузланы бир къауумуну атлары бла шагъырей болургъа; башха дерследе алгъан билимлерин эслерине тюшюрюп, ала бла хайырлана билиуню тинтиу эм теренлерге.

 

Коммуникативные: Окъуу этиулени низамгъа салгъанда, ушакъ бла хайырлана билирге

Познавательные: Кеси кючю бла борчну тындырыргъа амалла, жолла табаргъа

Регулятивные:

Окъуу ишлени керекли заманда, шатык уллу ауаз бла тыйыншлы формада этерге

 

Хапарны ариу окъуп, жулдузланы атларын кёлден билип келирге; ишчи дефтерледе 3-чю ишни толтурургъа. Амаллары болса, гитче презентациячыкъ хазырларгъа аламны юсюнден, биринчи ким чыкъгъанына, итледен къайсыланы ийгенлерине, биринчи тиширыу ким эди аламгъа чыкъгъан.

 

 

 

24

Семенланы Сымайыл. «Махар гарагъа»

 

Жангы материал берилген дерс

 

Чыгъармада жазылгъан бла жашауда табийгъатны тенглешдире билирге

Табийгъатны сакъларгъа, аны сууларын, къаяларын танып, сыйлы кёрюрге юйренирге, окъуугъа итиниуликлерин кючлендирирге, байламлы тиллерин ёсдюрюрге.

 

Коммуникативные: Селешиуде негерге ангылашхан айтыула къураргъа, ол нении ангылагъанын, кёргенин эсге алыргъа;

Познавательные: Борчланы тюрлю тюрлю мадарла бла тындырыугъа эс салыргъа

Регулятивные:

Окъуу борчну ангыларгъа, сакъларгъа

 

Семенланы Сымайылны "Махар гарагъа" деген назмусун шатык окъургъа; ишчи дефтерледе 1-чи, 2-чи ишлени толтурургъа.

 

 

25

Мокъаланы Магомет. «Жангы къар»

 

Жангы материал берилген дерс

 

Кесини ишин жетишимли болгъанын болмагъанын тинтирге себепле къураргъа

 

Назмуну магъанасын ачыкъларгъа; окъуугъа итиниуликлерин, табийгъатха сюймекликлерин кючлендирирге; байламлы тилни ёсдюрюге.

Коммуникативные: Селешиуде монолог бла хайырланыргъа, диалог къураргъа


 

Познавательные: Тындырмай амалы болмагъан ишни оюмну къысха айтыргъа

Регулятивные:

Берилген борчха аны излемлерине, шартларына кёре кесинги этиулеринги план бла жарашдырыргъа

Мокъаланы Магометни "Жангы къар" деген назмусун шатык окъуп келирге; ишчи дефтерледе 2-5-чи ишлени толтурургъа.

 

 

 

26

Тёппеланы Алим. «Бир кюн»

 

Билимни тинтген эм тюзетген дерс

 

Кесини билиуюн бла билмеуюн белгилеуню мардаларын къураргъа

 

Хапарчыкъны окъуп, ниет магъанасын толу ангыларгъа; табийгъатха сюймекликни ёсдюрюрге; байламлы тилни ёсдюрюрге.

 

Коммуникативные: Башха хар адамны сеникинден башха кесини акъылы, оюму болургъа амалын ангыларгъа, аланы оюмларына эсеплеп эс бурургъа бирге ишлегенде, ушакъ бардыргъанда

Познавательные: Окъуу борчланы тындырыргъа китапла бла хайырлана керекли информацияны излерге

Регулятивные:

Этген халатланы тергерге, анга кёре этиулеге иш бошалгъандан сора керекли тюзетиулени кийирирге

Хапарчыкъны шатык окъуп, магъанасын кеси сёзлери бла айта билирча болуп келирге; ишчи дефтерледе къалгъан эки ишни да бошаргъа

 

 

27

Къулийланы Къайсын. «Къышны эсгереме»

 

Къурашдаралгъан (комбинация этилген) дерс

 

Эс ийиуню, къызыгъыуланы айнытыу

 

Назмуну ниет магъанасын ачыкъларгъа эм сюзерге; окъуугъа итиниуню, Ата журтха, ана тилге сюймекликлерин кючлендирирге.

Коммуникативные: Бирге ишлегенде оюмлары къаршчы келселе да бирча оюмгъа келирге негер бла, сёз бегите билирге

Познавательные: Хар тюрлю текстден баш магъанасын чыгъара билирге

Регулятивные:

Мадар бла ишни хыйсабларын айыра билирге

Назмуну шатык окъуй билирча болуп келирге; ишчи дефтерлеринде 1-3-чю ишлени толтурургъа.

 

 

 

28

Жулабланы Юзейир «Къоян балачыкъ»

 

Жангы материал берилген дерс

 

Кесини ишин жетишимли болгъанын болмагъанын тинтирге себепле къураргъа

 

Хапарчыкъны магъанасын ачыкълап сюзерге; агъач жаныуарланы жашауларындан билимни ачыкълап теренлерге; байламлы тилни ёсдюрюрге.

 

Коммуникативные: Селешиуде негерге ангылашхан айтыула къураргъа, ол нении ангылагъанын, кёргенин эсге алыргъа;

Познавательные: Тинтилген теманы бек керекли эм аз магъаналы ышанларын анализ эте билирге

Регулятивные:

Окъуу борчну ангыларгъа, къалгъа алыргъа эм сакъларгъа

Хапарчыкъны шатык окъуй билирча болуп келирге; ишчи дефтерлеринде 3-чю, 4-чю ишлерин да тамамларгъа.

 

 

 

29

Будайланы Ахмат «Школда»

 

Алыннган билимле бла хайырланнган дерс

 

Дерсде этген ишни муратларына жетер ючюн керекли мадарланы айыра билирге

 

Назмуну ниет магъанасын ачыкълап сюзерге; окъуугъа итиниуню кючлендирирге; школда иги окъургъа кереклисине, жигитликге, халаллыкъгъа, ариу къылыкъгъа юйрениу.

Коммуникативные: Башха оюмланы тергерге эм бирге келишдирип ишлерге итинирге

Познавательные: Окъуу борчланы тындырыргъа китапла бла хайырлана керекли информацияны излерге

Регулятивные:

Результатха кёре ахыр эм хар атламлы тинтиуню толтура билирге

 

Назмуну кёлден билирге; ишчи дефтерледе 1-чи, 2-чи ишлени толтурургъа.

 

 

 

30

Текуланы Жамал. «Сарыкъанатчыкъ»

 

Къурашдаралгъан (комбинация этилген) дерс

 

Бир-бирлери бла байламлы бош оюмларын бир сюзюуге тизе билирге

 

Хапарчыкъны магъанасын айырыргъа; табийгъатда къанатлыланы жашауларындан билимлерин теренлерге; кеслеринден къарыусузгъа сюймекликни ёсдюрюрге.

 

Коммуникативные: Башха оюмланы тергерге эм бирге келишдирип ишлерге итинирге

Познавательные: Хар тюрлю текстден баш магъанасын чыгъара билирге

Регулятивные:

 

Хапарчыкъны кесгин окъуп, хапарын айта билирча болуп келирге; ишчи дефтерледе 1-чи, 2-чи ишлени толтурургъа.

 

 

 

31

Зумакъулланы Танзиля. «Къыш чилледе»

 

Жангы материал берилген дерс

 

Жетишимлени себеплерин эм социально мюкюллени къураргъа

 

Назмуну ниет магъанасын ачыкъларгъа; къыш бла байламлы табийгъатда къанатлылагъа болушууну керегин айтыргъа, билдириуню андан ары бардыргъа; байламлы тиллерин ёсдюрюрге.

 

Коммуникативные: Кесекледен сау оюмну къараууча синтез эте билирге

Познавательные: Билимни къурамына эс бурургъа

Регулятивные:

Окъуу ишлени керекли заманда, шатык уллу ауаз бла тыйыншлы формада этерге

 

Назмуну шатык окъуй билирге; ишчи дефтерлеринде 1-чи, 3-чю ишлени тамамларгъа; « Къыш къанатлыланы жашаулары» деген темагъа презентациячыкъ жарашдырып келирге.

 

 

 

32

Хубийланы Мухаммат. «Терекни жашчыгъы»

 

Жангы материал берилген дерс

 

Дерсде этген ишни муратларына жетер ючюн керекли мадарланы айыра билирге

 

Хапарда айтылгъан бла жашауда кертилик къалай келишгенлерин айырыргъа; агъачны сакълаугъа кёз къарамларын ачыкълап сюзерге; байламлы тиллерин ёсдюрюрге.

 

Коммуникативные: Селешиуде негерге ангылашхан айтыула къураргъа, ол нении ангылагъанын, кёргенин эсге алыргъа;

Познавательные: Айырылгъан темада айтылгъанны бир шартха кёре жорукъгъа салыргъа, тизерге эм тенглешдирирге, класслагъа бёле билирге


 

Регулятивные:

Шатык тилли, ауаз формада окъуу этиулени тындырыргъа

Хапарчыкъны хапарын айта билирча болуп келирге; ишчи дефтерледе 1-5-чи ишлени толтурургъа.

 

 

 

33

Мусукаланы Сакийнат. «Жангы жыл»

 

Билимни тинтген эм тюзетген дерс

 

Жетишимлени себеплерин эм социально мюкюллени къураргъа

 

Назмуну ниет магъанасын айырыргъа; жангы жыл байрамны келирин къалай сакълагъанларын эм нек сакълагъанларын сюзерге; къыш теманы бегитирге.

 

Коммуникативные: Селешиуде монолог бла хайырланыргъа, диалог къураргъа


 

Познавательные: Кеси кючю бла борчну тындырыргъа амалла, жолла табаргъа

Регулятивные:

Окъуу борчну ангыларгъа, сакъларгъа

 

Назмуну шатык окъуп, магъанасын кеси сёзлери бла айта билирча болуп келирге; 3-чю, 4-чю ишлени тамамларгъа.

 

 

 

34

Къайтарыу ишле (дерс оюн халда барыргъа боллукъду) Мёчюланы Кязим. «Насийхатла»


 

 

Оюн-дерс

Адебни баш жорукъларын билирге, сакъларгъа (тюзлюк, кертичилик, бир-бирге болушлукъ эте билиу)

 

Къышны юсюнден окъугъан чыгъармаларын эсге тюшюрюрге; байламлы тиллерин ёсдюрюрге; табийгъатха сюймекликлерин кючлендирирге. Насийхатланы шатык окъургъа юйретирге; миллетибизни закий адамларыны юсюнден билимни теренлерге; байламлы тилни ёсдюрюрге.

Коммуникативные: Кесинги оюмунгу , акъылынгы къурай билирге

Познавательные: Борчланы тюрлю тюрлю мадарла бла тындырыугъа эс салыргъа

Регулятивные: Окъуу ишлени керекли заманда, шатык уллу ауаз бла тыйыншлы формада этерге

 

Мёчюланы Кязимни "Насихатларын" кесгин окъургъа (сюйген кёлюнден билирге боллукъду); ишчи дефтерледе 1-чи, 2-чи ишлени толтуруп келирге.

 

 

 

35

Жулабланы Юзейир. «Ынна»

 

Алыннган билимле бла хайырланнган дерс

 

Бир-бирлери бла байламлы бош оюмларын бир сюзюуге тизе билирге

 

Хапарчыкъны ниет магъанасын ачыкъларгъа; тамата адамгъа, тиширыугъа намыс берирге юйретерге; байламлы тилни ёсдюрюрге.

 

Коммуникативные: Соруула бере билирге

Познавательные: Тындырмай амалы болмагъан ишни оюмну къысха айтыргъа

Регулятивные:

Устазны белги салыууна адекватно къараргъа

Жулабланы Юзейирни "Ынна" деген хапарын шатык окъургъа; ишчи дефтерледе 2-чи, 3-чю ишлени тамамларгъа.

 

 

 

36

Ахматланы Сафарият. «Эртте турсанг»

 

Жангы материал берилген дерс

 

Адепни жорукълары бла шагъырейликге эс бурургъа

 

Окъуучуланы иш кёллю, жигер болургъа юйретирге; назмуну тюз окъуй эм сюзе билиуню андан ары ёсдюрюрге; байламлы тилни ёсдюрюрге.

 

Коммуникативные: Окъуу этиулени низамгъа салгъанда, ушакъ бла хайырлана билирге

Познавательные: Кеси кючю бла борчну тындырыргъа амалла, жолла табаргъа

Регулятивные:

Мадар бла ишни хыйсабларын айыра билирге

Ахматланы Сафариятны "Эртте турсанг" деген назмусун шатык окъургъа юйренирге; ишчи дефтерледе 2-чи, 3-чю ишлени бошаргъа.

 

 

 

37

Тёппеланы Сюлемен. «Ыннаны изеую»

 

Къурашдаралгъан (комбинация этилген) дерс

 

Адебни баш жорукъларын билирге, сакъларгъа (тюзлюк, кертичилик, бир-бирге болушлукъ эте билиу)

 

Хапарны ниет магъанасын ачыкълап сюзерге; бир-бирге болушууну магъанасын, кеси оюмларын айта билиулерин тинтип айнытыргъа; байламлы тиллерин ёсдюрюрге.

 

Коммуникативные: Башха оюмланы тергерге эм бирге келишдирип ишлерге итинирге

Познавательные: Окъуу борчланы тындырыргъа китапла бла хайырлана керекли информацияны излерге

Регулятивные:

Салыннган бегимлени амалларын тинтгенде жорукъланы эсге алыргъа

Ишчи дефтерледе 1-чи, 2-чи ишлени тамамларгъа; хапарны окъуп, кеси сёзлери бла хапарын айта билирча болуп келирге; ишни юсюнден ючюшер нарт сёз жазып келирге

 

 

38

Мёчюланы Кязим. «Ишлеген»

 

Алыннган билимле бла хайырланнган дерс

 

Адепни жорукълары бла шагъырейликге эс бурургъа

 

Назмуну ниет магъанасын ачыкъларгъа; ишни, иш усталыкъланы, ишчи адамланы даражасыны эм ишде жетишимлерини юсюнден билгенни ёсдюрюрге; текстни тюз окъуй эм сюзе билиуню андан ары ёсдюрюрге.

 

Коммуникативные: Башха хар адамны сеникинден башха кесини акъылы, оюму болургъа амалын ангыларгъа, аланы оюмларына эсеплеп эс бурургъа бирге ишлегенде, ушакъ бардыргъанда

Познавательные: Сёлешиуню тюшюнюп айтыуну ауаз бла эм жазыу формада кеси сюйгенча къураргъа

Регулятивные:

Этген халатланы тергерге, анга кёре этиулеге иш бошалгъандан сора керекли тюзетиулени кийирирге

Мёчюланы Кязимни «Ишлеген» деген назмусун кёлден билирге; 1-чи, 3-чю ишлени тамамларгъа.

 

 

 

39

Тёппеланы Алим. «Ким чапды? Ким тапды? Ким жыгъылды?»

 

Оюн-дерс

Жетишимлени себеплерин эм социально мюкюллени къураргъа

 

Хапарны магъанасын ачыкълап сюзерге; ариу къылыкъгъа юйренирге; байламлы тилни ёсдюрюрге.

Коммуникативные: Селешиуде негерге ангылашхан айтыула къураргъа, ол нении ангылагъанын, кёргенин эсге алыргъа;

Познавательные: Тинтилген теманы бек керекли эм аз магъаналы ышанларын анализ эте билирге

Регулятивные:

Результатха кёре ахыр эм хар атламлы тинтиуню толтура билирге

 

Тёппеланы Алимни «Ким чапды? Ким тапды? Ким жыгъылды?» деген деген хапарын окъургъа; ишчи дефтерлеринде 1- чи, 2-чи ишлени бошаргъа.

 

 

 

40

Отарланы Саид. «Насийхат сёз»

Жангы материал берилген дерс

 

Эс ийиуню, къызыгъыуланы айнытыу

 

Назмуну тюз, шатык окъургъа эм магъанасын сюзе билирге юйренирге; иш кёллюлюкге, низамлыкъгъа, халаллыкъгъа итиниуню ёсдюрюрге.

 

Коммуникативные: Кесинги оюмунгу , акъылынгы къурай билирге

Познавательные: Хар тюрлю текстден баш магъанасын чыгъара билирге

Регулятивные:

Этген халатланы тергерге, анга кёре этиулеге иш бошалгъандан сора керекли тюзетиулени кийирирге

Отарланы Саидни "Насийхат сёз" деген назмусун шатык окъуп, магъанасын айта билирге; ишчи дефтерледе 2-чи, 3-чю ишлени бошаргъа.

 

 

 

41

Маммеланы Ибрахим. «Мен жолда жюрюй билеме»

 

Жангы материал берилген дерс

 

Кесини ишин жетишимли болгъанын болмагъанын тинтирге себепле къураргъа

 

Жолда жюрюуню жорукъларына сакъ болургъа, назмуну тюз, шатык окъургъа эм магъанасын сюзе билирге юйренирге, байламлы тиллерин ёсдюрюрге.

 

Коммуникативные: Бирге ишлегенде оюмлары къаршчы келселе да бирча оюмгъа келирге негер бла, сёз бегите билирге

Познавательные: Кеси кючю бла борчну тындырыргъа амалла, жолла табаргъа

Регулятивные:

Берилген борчха аны излемлерине, шартларына кёре кесинги этиулеринги план бла жарашдырыргъа

Маммеланы Ибрахимни "Мен жолда жюрюй билеме" деген назмусун шатык окъургъа; ишчи дефтерледе 3-чю, 4-чю ишлени да бошап келирге.

 

 

 

42

Мусукаланы Сакийнат. «Бахча ишде устачыкъ»

 

Къурашдаралгъан (комбинация этилген) дерс

 

Бир-бирлери бла байламлы бош оюмларын бир сюзюуге тизе билирге

 

Окъуугъа итиниуликлени кючлендирге; таматагъа намыс этерге, иш кёллю болгъургъа юйрнирге; байламлы тилни ёсдюрюрге

 

Коммуникативные: Башха оюмланы тергерге эм бирге келишдирип ишлерге итинирге

Познавательные: Сылтау-себеп байламлыкъны таба билирге

Регулятивные:

Окъуу борчну ангыларгъа, къалгъа алыргъа эм сакъларгъа

Мусукаланы Сакинатны "Бахча ишде устачыкъ" деген назмусун шатык окъургъа; 2-чи ишни ишчи дефтерлеринде тамамларгъа.

 

 

 

43

Къулийланы Къайсын. «Къалай насыпды ишлеген»

 

Билимни тинтген эм тюзетген дерс

 

Адепни жорукълары бла шагъырейликге эс бурургъа

 

Окъуугъа итиниуликлени кючлендирге; ишни, иш усталыкъланы, бизни къыралда ишчи адамны даражасыны юсюнден билгенни ёсдюрюрге эм кенгертирге; байламлы тилни ёсдюрюрге.

 

Коммуникативные: Башха хар адамны сеникинден башха кесини акъылы, оюму болургъа амалын ангыларгъа, аланы оюмларына эсеплеп эс бурургъа бирге ишлегенде, ушакъ бардыргъанда

Познавательные: Окъуу борчланы тындырыргъа китапла бла хайырлана керекли информацияны излерге

Регулятивные:

Результатха кёре ахыр эм хар атламлы тинтиуню толтура билирге

 

Къулийланы Къайсынны "Къалай насыпды ишлеген" деген назмусун кёлден билирге; ишчи дефтерледе 3-чю ишни тамамларгъа.

 

 

44

Ана тил. Гуртуланы Берт «Ана тилим»

 

Алыннган билимле бла хайырланнган дерс

 

Кесини халкъы бла бирликни сезимин айнытыргъа

 

Ана тилни юсюнден билдирирге; ана тиллерине сюймекликлерин, сейирлерин ёсдюрюрге; ёхтемлик сейирлерин къозгъаргъа.

 

Коммуникативные: Кесинги оюмунгу , акъылынгы къурай билирге

Познавательные: Кесекледен сау оюмну къараууча синтез эте билирге

Регулятивные:

Шатык тилли, ауаз формада окъуу этиулени тындырыргъа

Гуртуланы Бертни «Ана тилим» деген назмусун шатык окъуй билирге; хапарны магъанасын айтыргъа; ишчи дефтерледе «Ана тилим» деген дерсден 3 ишни да толтурургъа.

 

 

 

45

Теммоланы Хамзат «Къарылгъачла»

 

Жангы материал берилген дерс

 

Чыгъарманы магъанасына эм формасына къызыгъыуну къураргъа

 

Назмуну ниет магъанасын ачыкъларгъа; табийгъатха, аны байлыгъына: къанатлылагъа, жаныуарлагъа, битимине сакъ болургъа юйретиуню андан ары бардырыргъа; байламлы тиллерин ёсдюрюрге.

 

Коммуникативные: Башха оюмланы тергерге эм бирге келишдирип ишлерге итинирге

Познавательные: Айырылгъан темада айтылгъанны бир шартха кёре жорукъгъа салыргъа, тизерге эм тенглешдирирге, класслагъа бёле билирге


 

Регулятивные:

Окъуу борчну ангыларгъа, сакъларгъа

 

Теммоланы Хамзатны «Къарылгъачла» деген назмусун шатык окъургъа; ишчи дефтерледе 4-5-чи ишлени толтурургъа.

 

 

46

Мусукаланы Сакинат « Жаз башы»

 

Къурашдаралгъан (комбинация этилген) дерс

 

Адепни жорукълары бла шагъырейликге эс бурургъа

 

Хапарны магъанасын ачыкъларгъа; жаз башыны табийгъаты бла шагъырей этерге; байламлы тилни ёсдюрюрге.

Коммуникативные: Соруула бере билирге

Познавательные: Борчланы тюрлю тюрлю мадарла бла тындырыугъа эс салыргъа

Регулятивные:

Устазны белги салыууна адекватно къараргъа

Хапарны кесгин окъурча болуп келирге; ишчи дефтерледе 3-4-чю ишлени тамамларгъа.

 

 

 

47

Къулийланы Къайсын «Анангы къоюнундача»

 

Билимни тинтген эм тюзетген дерс

 

Дерсде этген ишни муратларына жетер ючюн керекли мадарланы айыра билирге

 

Назмуну ниет магъанасын ачыкълап сюзерге; аналарына сюймекликни кючлерге; ананы сыйлылыгъын кёргюзтюуде авторну жетишимин айырыргъа.

 

Коммуникативные: Селешиуде негерге ангылашхан айтыула къураргъа, ол нении ангылагъанын, кёргенин эсге алыргъа;

Познавательные: Билимни къурамына эс бурургъа

Регулятивные:

Окъуу ишлени керекли заманда, шатык уллу ауаз бла тыйыншлы формада этерге

 

Къулийланы Къайсынны "Анангы къоюнундача..." деген назмуну кёлден билирге; "Мени анам" деген кёлденжазма жазаргъа; ишчи дефтерлеринде 2-чи ишни тамамларгъа.

 

 

 

48

Тиширыуланы кюню. Маммеланы Ибрахим «8-чи март»

 

Къурашдаралгъан (комбинация этилген) дерс

 

Адепни жорукълары бла шагъырейликге эс бурургъа

 

Назмуну, хапарчыкъны темаларын да магъаналарын ачыкълап сюзерге;

аммаларын, аналарын, эгешчиклерин да къууандыра билиулерин тинтирге эм ёсдюрюрге; тарыхдан билимни да теренлерге.

 

Коммуникативные: Селешиуде монолог бла хайырланыргъа, диалог къураргъа


 

Познавательные: Кеси кючю бла борчну тындырыргъа амалла, жолла табаргъа

Регулятивные:

Результатха кёре ахыр эм хар атламлы тинтиуню толтура билирге

 

Хапарны шатык окъургъа, назмуну кёлден; ишчи дефтерледе 1-чи, 2-чи ишлерин тамамларгъа.

 

 

 

49

Жаз деген темагъа соруула бла иш

(дерс презентацияны болушлугъу бла барады)

 

Алыннган билимле бла хайырланнган дерс

 

Эс ийиуню, къызыгъыунну айнытргъа

 

Табийгъатны юсюнден окъугъан чыгъармаланы эсге тюшюрюрге; байламлы тилни ёсдюрюрге.

 

Коммуникативные: Башха хар адамны сеникинден башха кесини акъылы, оюму болургъа амалын ангыларгъа, аланы оюмларына эсеплеп эс бурургъа бирге ишлегенде, ушакъ бардыргъанда

Познавательные: Хар тюрлю текстден баш магъанасын чыгъара билирге

Регулятивные:

Этген халатланы тергерге, анга кёре этиулеге иш бошалгъандан сора керекли тюзетиулени кийирирге

Мёчюланы Кязимни "Бешик жыр" деген назмусун шатык окъургъа (сюйгенле кёлден биледиле); аналары айтыучу бешик жырланы соруп, билип келирге; ишчи дефтерледе 2-чи ишни толтурургъа.

 

 

 

50

Жаболаны Магомет «Къудурет бизде алайды»

 

Жангы материал берилген дерс

 

Кесини ишин жетишимли болгъанын болмагъанын тинтирге себепле къураргъа

 

Назмуну ниет магъанасын ачыкъларгъа; табийгъатда затланы сакъларгъа, аны къудуретин кёре, ангылай билирге юйретирге; байламлы тиллерин ёсдюрюрге.

 

Коммуникативные: Кесинги оюмунгу , акъылынгы къурай билирге

Познавательные: Хар тюрлю текстден баш магъанасын чыгъара билирге

Регулятивные:

Этген халатланы тергерге, анга кёре этиулеге иш бошалгъандан сора керекли тюзетиулени кийирирге

Жаболаны Магометни «Къудурет бизде алайды» деген назмусун шатык окъургъа; ишчи дефтерледе 2-чи, 3-чю ишлени тамамларгъа.

 

 

 

51

Отарланы Керим «Тау ёзенде»

 

Жангы материал берилген дерс

 

Бир-бирлери бла байламлы бош оюмларын бир сюзюуге тизе билирге

 

Жерибизни ариулугъун сакъларгъа юйретирге; окъуугъа итиниуликлерин кючлендирирге; байламлы тиллерин ёсдюрюрге.

 

Коммуникативные: Окъуу этиулени низамгъа салгъанда, ушакъ бла хайырлана билирге

Познавательные: Окъуу борчланы тындырыргъа китапла бла хайырлана керекли информацияны излерге

Регулятивные:

Салыннган бегимлени амалларын тинтгенде жорукъланы эсге алыргъа

Отарланы Керимни «Тау ёзенде» деген назмусун кёлден билирге; жерибизде жазны ариулугъуну юсюнден къысха хапарчыкъ жазаргъа; ишчи дефтерледе 3-чю ишни бошаргъа.

 

 

 

52

Маммеланы Ибрахим «Шуёхла»

 

Къурашдаралгъан (комбинация этилген) дерс

 

Жетишимлени себеплерин эм социально мюкюллени къураргъа

 

Жомакъны ниет магъанасын ачыкълап сюзерге; шуёхлукъну, тенгликни сакълай билиулерин ёсдюрюрге; «Экеу бир болса, тёбедегин эндирир» деген нарт сёзню бу жомакъда ачыкъланыуун тинтип кёргюзтюрге.

 

Коммуникативные: Селешиуде негерге ангылашхан айтыула къураргъа, ол нении ангылагъанын, кёргенин эсге алыргъа;

Познавательные: Кесекледен сау оюмну къараууча синтез эте билирге

Регулятивные:

Этген халатланы тергерге, анга кёре этиулеге иш бошалгъандан сора керекли тюзетиулени кийирирге

Жомакъны окъуп, хапарын айта билирча болуп келирге.; ишчи дефтерледе 3-чю ишни толтурургъа.

 

 

 

53

Акъыллы киши.

(Халкъ жомакъ)

 

Жангы материал берилген дерс

 

Дерсде этген ишни муратларына жетер ючюн керекли мадарланы айыра билирге

 

Жомакъны юйретиу магъанасын ачыкъларгъа; къызгъанчлыкъ, зар, аман акъыл деген затланы ангылай, юслеринде бар эсе, кетере билиулерин теренлерге.

 

Коммуникативные: Селешиуде монолог бла хайырланыргъа, диалог къураргъа

Познавательные: Окъуу борчланы тындырыргъа китапла бла хайырлана керекли информацияны излерге

Регулятивные:

Берилген борчха аны излемлерине, шартларына кёре кесинги этиулеринги план бла жарашдырыргъа

Жомакъны кесгин окъуп, кеси сёзлери бла хапарын айта билирча болуп келирге; ишчи дефтерледе 4-6-чы ишлени тамамларгъа.

 

 

 

54

Къызгъанч.

 

Оюн-дерс

Жетишимлени себеплерин эм социально мюкюллени къураргъа

 

Жомакъны юйретиу магъанасын ачыкъларгъа; къызгъанчлыкъ, зар, аман акъыл деген затланы ангылай, юслеринде бар эсе, кетере билиулерин андан ары ёсдюрюрге.

Коммуникативные: Кесинги оюмунгу , акъылынгы къурай билирге

Познавательные: Айырылгъан темада айтылгъанны бир шартха кёре жорукъгъа салыргъа, тизерге эм тенглешдирирге, класслагъа бёле билирге


 

Регулятивные:

Окъуу борчну ангыларгъа, сакъларгъа

Жомакъны кесгин окъуп, кеси сёзлери бла хапарын айта билирча болуп келирге; ишчи дефтерледе 4-5-чи ишлени тамамларгъа.

 

 

 

55

Нартла Сосурукъну къалай тапханларыны тауруху.

Алыннган билимле бла хайырланнган дерс

 

Эс ийиуню, къызыгъыуну айнытыргъа

 

Нарт таурухла бла шагъырей болуп башларгъа; аланы тарыхда болгъанлагъача къараргъа керегин ангыларгъа; нарт таурухну магъанасын ачыкълагъа.

 

Коммуникативные: Соруула бере билирге

Познавательные: Сёлешиуню тюшюнюп айтыуну ауаз бла эм жазыу формада кеси сюйгенча къураргъа

Регулятивные: Окъуу борчну ангыларгъа, сакъларгъа


 

 

Нарт таурухну хапарын айта билирча болуп келирге; Сосурукъну туугъанына ишлеялсагъыз сурат ишлеп келирге; ишчи дефтерледе 4-чю, 5-чи ишлени тамамларгъа.

 

 

 

56

Буу бла кирпи.

 

Оюн-дерс

Чыгъарманы магъанасына эм формасына къызыгъыуну къураргъа

 

Жомакъны ниет магъанасын ачыкъларгъа; тенгликни тута билиулерин андан ары теренлерге; ана тиллерине сюймекликни кючлерге.

 

Коммуникативные: Бирге ишлегенде оюмлары къаршчы келселе да бирча оюмгъа келирге негер бла, сёз бегите билирге

Познавательные: Тинтилген теманы бек керекли эм аз магъаналы ышанларын анализ эте билирге

Регулятивные:

Мадар бла ишни хыйсабларын айыра билирге

Жомакъны хапарын айтырча болуп келирге; ишчи дефтерледе 4-5-чи ишлени тамамларгъа.

 

 

 

57

Минги тау.

 

Билимни тинтген эм тюзетген дерс

 

Кесини халкъы бла бирликни сезимин айнытыргъа

 

Минги тауну юсюнден таурухну магъанасын толу ангылатыргъа; аны уллулугъуну, ариулугъуну юсюнден толу хапар билдирирге; Туугъан жерлерине сюймекликлерин теренлерге.

 

Коммуникативные: Селешиуде монолог бла хайырланыргъа, диалог къураргъа


 

Познавательные: Кеси кючю бла борчну тындырыргъа амалла, жолла табаргъа

Регулятивные:

Устазны белги салыууна адекватно къараргъа

Таурухну кесгин окъуп, магъанасын айта билирге; Минги тауну суратын хар ким ишлеялгъаныча ишлеп келирге; ишчи дефтерлеринде 1-2-чи ишлени бошаргъа.

 

 

 

58

Ауругъан арслан.

 

Къурашдаралгъан (комбинация этилген) дерс

 

Жетишимлени себеплерин эм социально мюкюллени къураргъа

 

Жомакъны ниет магъанасын ачыкъларгъа; хыйлалыкъны жашауда не магъанасы болгъанын сюзерге; тилге сюймекликлерин теренлерге.

 

Коммуникативные: Башха оюмланы тергерге эм бирге келишдирип ишлерге итинирге

Познавательные: Хар тюрлю текстден баш магъанасын чыгъара билирге

Регулятивные:

Окъуу ишлени керекли заманда, шатык уллу ауаз бла тыйыншлы формада этерге

Жомакъны окъуп, хапарын кеси сёзлери бла айта билирча болуп келирге; ишчи дефтерледе 4-5-чи ишлени тамамларгъа.

 

 

 

59

Алтын балта.

 

Оюн-днрс

Адепни жорукълары бла шагъырейликге эс бурургъа

 

Жомакъны ниет магъанасын ачыкъларгъа; иш адамда не магъанада келгенин, ансыз адам неге келлигин да бу жомакъны юсю бла ачыкъларгъа; тилге сюймекликлерин теренлерге.

 

Коммуникативные: Башха оюмланы тергерге эм бирге келишдирип ишлерге итинирге

Познавательные: Кеси кючю бла борчну тындырыргъа амалла, жолла табаргъа

Регулятивные:

Окъуу ишлени керекли заманда, шатык уллу ауаз бла тыйыншлы формада этерге

 

Жомакъны окъуп, хапарын кеси сёзлери бла айта билирча болуп келирге; ишчи дефтерледе 4-5-чи ишлени тамамларгъа.

 

 

 

60

Батыр хораз.

 

Билимни тинтген эм тюзетген дерс

 

Адепни жорукълары бла шагъырейликге эс бурургъа

 

Жомакъны ниет магъанасын ачыкъларгъа; не болса да ана балалары ючюн жан берирге хазырлылыгъын бу жомакъда ачыкъланыуун сюзерге; байламлы тилни ёсдюрюрге.

 

Коммуникативные: Кесинги оюмунгу , акъылынгы къурай билирге

Познавательные: Кесекледен сау оюмну къараууча синтез эте билирге

Регулятивные:

Окъуу борчну ангыларгъа, сакъларгъа

 

Жомакъны окъуп, хапарын кеси сёзлери бла айта билирча болуп келирге; ишчи дефтерледе 4-5-чи ишлени тамамларгъа.

 

 

 

61

Бегийланы Абдуллах «Май»

Жангы материал берилген дерс

 

Дерсде этген ишни муратларына жетер ючюн керекли мадарланы айыра билирге

 

Назмуну ниет магъанасын ачыкъларгъа; мамырлыкъ, шуёхлукъ деген ангыламланы сабийлеге сингдириу эм теренлерге; байламлы тилни айнгыларгъа.

 

Коммуникативные: Селешиуде монолог бла хайырланыргъа, диалог къураргъа

Познавательные: Айырылгъан темада айтылгъанны бир шартха кёре жорукъгъа салыргъа, тизерге эм тенглешдирирге, класслагъа бёле билирге


 

Регулятивные:

Салыннган бегимлени амалларын тинтгенде жорукъланы эсге алыргъа

Назмуну шатык окъургъа; ишчи дефтерледе 4-5-чи ишлени толтуруп келирге.

 

 

 

62

Макытланы Сафар «9-чу май»

 

Жангы материал берилген дерс

 

Эс ийиуню айнытыргъа

 

Назмуну ниет магъанасын ачыкъларгъа; 9-чу майны Хорламны Кюнюн акъылларына сингдириу эм оюмларын теренлерге; байламлы тилни айнытыргъа.

 

Коммуникативные: Селешиуде негерге ангылашхан айтыула къураргъа, ол нении ангылагъанын, кёргенин эсге алыргъа;

Познавательные: Борчланы тюрлю тюрлю мадарла бла тындырыугъа эс салыргъа

Регулятивные:

Окъуу ишлени керекли заманда, шатык уллу ауаз бла тыйыншлы формада этерге

Назмуну кёлден билирге; ишчи дефтерледе 3-4-чю-чи ишлени толтуруп келирге.

 

 

 

63

Будайланы Ахмат «Хорлау»

 

Къурашдаралгъан (комбинация этилген) дерс

 

Адепни жорукълары бла шагъырейликге эс бурургъа

 

Хапарны магъанасын ачыкълап сюзерге; Уллу Хорламны къаллай къыйынлыкъла бла келгенин эслеринде тутууну кючлерге; тарыхдан билимлерин теренлерге.

 

Коммуникативные: Окъуу этиулени низамгъа салгъанда, ушакъ бла хайырлана билирге

Познавательные: Хар тюрлю текстден баш магъанасын чыгъара билирге

Регулятивные:

Шатык тилли, ауаз формада окъуу этиулени тындырыргъа

Хапарны окъуп, кеси сёзлери бла хапарын айтырча болуп келирге; ишчи дефтерлеринде 3-5-чи ишлени толтурургъа.

 

 

 

64

Уруш салгъан жарала.

 

Алыннган билимле бла хайырланнган дерс

 

Бир-бирлери бла байламлы бош оюмларын бир сюзюуге тизе билирге

 

Хапарны магъанасына эслерин бёлдирирге; Кёнделен элни жигитлерини атларын эсде тутаргъа; урушну юсюнден билимлерин андан ары да теренлерге.

Коммуникативные: Бирге ишлегенде оюмлары къаршчы келселе да бирча оюмгъа келирге негер бла, сёз бегите билирге

Познавательные: Окъуу борчланы тындырыргъа китапла бла хайырлана керекли информацияны излерге

Регулятивные:

Окъуу ишлени керекли заманда, шатык уллу ауаз бла тыйыншлы формада этерге

 

Хапарны окъуп, кеси сёзлери бла хапарын айтырча болуп келирге; ишчи дефтерлеринде 4-5-чи ишлени толтурургъа; сизни юйде урушха къатышхан бар эсе, хапар соруп келирге.

 

 

 

65

Биринчи таулу генерал.

 

Жангы материал берилген дерс

 

Эс ийиуню, къызыгъыну айнытыргъа

 

Хапарны ниет магъанасын ачыкъларгъа; миллетибизни закий адамлары бла шагъырей этерге; Туугъан жерибизге сюймекликлерин ёсдюрюрге.

Коммуникативные: Соруула бере билирге

Познавательные: Окъуу борчланы тындырыргъа китапла бла хайырлана керекли информацияны излерге

Регулятивные:

Устазны белги салыууна адекватно къараргъа

Хапарны окъуп, кеси сёзлери бла хапарын айтырча болуп келирге;

ишчи дефтерлеринде 4-5-чи ишлени толтурургъа.

 

 

 

66

Мокъаланы Магомет «Жырлайдыла сабийле»

 

Жангы материал берилген дерс

 

Дерсде этген ишни муратларына жетер ючюн керекли мадарланы айыра билирге

 

Назмуну ниет магъанасын ачыкълап сюзерге; Туугъан жерлерине сюймекликлерин ёсдюрюуню андан ары бардырырыргъа; тилге сюймекликни кючлерге.

 

Коммуникативные: Селешиуде монолог бла хайырланыргъа, диалог къураргъа


 

Познавательные: Билимни къурамына эс бурургъа

Регулятивные:

Шатык тилли, ауаз формада окъуу этиулени тындырыргъа

Назмуну бир къаууму биринчи юч тёрттизгинни, экинчи къаууму да экинчи тёрттизгинни билип келирге кёлден; ишчи дефтерледе да 2-3-чю ишлени тамамлап келирге.

 

 

 

67

Кулийланы Къайсын «Биринчи тилек»

 

Къурашдаралгъан (комбинация этилген) дерс

 

Кесини ишин жетишимли болгъанын болмагъанын тинтирге себепле къураргъа

 

Назмуну ниет магъанасын ачыкълап сюзерге; тилекни бла тилегенни араларын айырып, тилек эте билиулерин сюздюртюрге; байламлы тиллерин ёсдюрюрге.

 

Коммуникативные: Башха оюмланы тергерге эм бирге келишдирип ишлерге итинирге

Познавательные: Тындырмай амалы болмагъан ишни оюмну къысха айтыргъа

Регулятивные:

Берилген борчха аны излемлерине, шартларына кёре кесинги этиулеринги план бла жарашдырыргъа

Назмуну кёлден билирге; ишчи дефтерледе 4-5-чи ишлени тамамларгъа.

 

 

 

68

Къайтарыу ишле бардырыу.

 

Алыннган билимле бла хайырланнган дерс

 

Адепни жорукълары бла шагъырейликге эс бурургъа

 

«Мамырлыкъны, шуёхлукъну жыллары» деген бёлюмде ангылагъанларын тинтип теренлерге; тилге сюймекликлерин ёсдюрюрюрге, сейирлерин кётюрюрге; туугъан жерлерине сюймекликлерин теренлерге.

 

Коммуникативные: Селешиуде негерге ангылашхан айтыула къураргъа, ол нении ангылагъанын, кёргенин эсге алыргъа;

Познавательные: Айырылгъан темада айтылгъанны бир шартха кёре жорукъгъа салыргъа, тизерге эм тенглешдирирге, класслагъа бёле билирге


 

Этген халатланы тергерге, анга кёре этиулеге иш бошалгъандан сора керекли тюзетиулени кийирирге Регулятивные:

Окъуу ишлени керекли заманда, шатык уллу ауаз бла тыйыншлы формада этерге

 

 

 

 


 


 

Опубликовано


Комментарии (0)

Чтобы написать комментарий необходимо авторизоваться.