12+  Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77 - 70917
Лицензия на образовательную деятельность №0001058
Пользовательское соглашение     Контактная и правовая информация
 
Педагогическое сообщество
УРОК.РФУРОК
Материал опубликовал
Бичекуева Танзиля Юсуфовна372
Россия, Кабардино-Балкарская респ., Нальчик
0

Рабочая программа по балкарскому языку, 4 класс

Результаты.

 

 

п/п

Дата

Дата по факту

Тема урока

Тип урока

Предметные

Личностные

Метапредметные

Домашнее

.задание.

1

 

 

Айтым

 

 

 

 

 

 

 

Айтымланы ахырларында тыйгъыч белгилени сала билирге.Таза жазаргъа юйренирге.

Ана тилини,туугъан жерини ариулугъун ангылу.Тюз жазаргъа юйрениу.

1.Айтымны ахырында тыйгъыч белгини кеси аллына тюз салыу.

2.Тыйгъыч белгини нек салгъанын ангылата билиу.

3.Устаз берген жумушну тынгылы толтуруу.

4-чю ишни тамамлау

2

 

 

Айтымны баш  эм сансыз членлери.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сёзге тюз соруу сала билирге,ол ишге кёре айтымны членлерин тюз ачыкъларгъа.

Кесини энчилигин ангылау,ол ангылаугъа кёре тенглерине кёз къарамын игилендириу.

1.Айтханыны магъанасын тюз ангылап сёлеше  эм жаза билиу.

2.Сорууланы тюз сала билирге.

3.Алларында салыннган окъуу борчну тап  ангылап  сакълау

8-чи иш.

3

 

 

Айтымда къаллай?нел-лай?къайсы? къайры?къайда?деген соруулагъа  жууап  этген  сёзле.

 

 

.

 

Сорууланы тюз салыргъа,айтымлада къаллай?нелляй?къайда?нек?-деген соруулагъа жууап этген сёзлени табарг-гъа.

Илму- тинтиу ишге сейир лерин туудуруу.

1.Тенглешдире билиу

2.Этген ишин таплашдырыуда тил бла хайырлана билиу.

3.Этген ишини тюз-терс этилгенине кеси аллына багъа биче билиу.

 

5 айтым къураргъа эм тинтирге.

4

 

 

Тауушла эм харфла.

 

 

 

 

 

Устаз бла бирге дерсликде берилген ишлени тамамларгъа.

Кесин жюрютгенине,этген ишине тюз багъа бичерге юйрениу.

1.П.роблемаланы  кеси аллына тамамлар сылтаула  излеу.

2.Тюз соруу сала эм анга жууап излей билиу.

3.Этген ишине тюз багъа бичиу.

38-чи иш

5

 

 

Сёзню къурамы.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дерслик бла ишлей билирге.Устазны болушлугъу блаозгъан темаланы эсге тюшюрюрге.

Тенглерини адеплерине,къылыкъларына тюз багъа бичерге юйрениу.

1.Оюм эте,тенглешдириу ишни бардыра билиу.

2.Биреуню этген ишин тинте билиу.

3.Амалны бла мадарны арасын айыра билиу.

61-чи иш.Жорукъну кёлден.

6

 

 

Сынау жаздырма

 

Орфография бла пунктуациядан алгъан билимлерин ачыкъларгъа.

Этген ишине багъа бичерге юйрениу.

1.Этген ишин тинтип,магъаналы эм магъанасыз жерин таба билиу.

2.Кесини ниетин тюз ангылата билиу.

3.Устаз бичген багъаны ангылау.

Къайтарыу ишле.

7

 

 

Халатла бла иш

 

Орфография бла пунктуациядан алгъан билимлерин ачыкъларгъа.

Этген ишине багъа бичерге юйрениу.

1.Этген ишин тинтип,магъаналы эм магъанасыз жерин таба билиу.

2.Кесини ниетин тюз ангылата билиу.

3.Устаз бичген багъаны ангылау.

Къайтарыу ишле.

8

 

 

 

Морфология.Атны магъанасы эм грамматика ышанлары.

 

 

 

 

 

 

Текстде,айтымда атны таба билирге .

Окъуугъа,билим алыугъа сейирлерин туудуруу.

1.Тенглешдире билиу

2.Этген ишин таплашдырыуда тил бла хайырлана билиу.

3.Этген ишини тюз-терс этилгенине кеси аллына багъа биче билиу.

 

Жорукъну кёлден билирге.97-чи ишни тамамларгъа.

9

 

 

Энчи эм тукъум атла. Энчи харфлада уллу харф.

 

 

 

 

Халатсыз жазыуну жорукълары бла т юз хайырлана билирге.

Илму- тинтиу ишге сейир лерин туудуруу.

1.Айтханыны магъанасын тюз ангылап сёлеше  эм жаза билиу.

2.Сорууланы тюз сала билирге.

3.Алларында салыннган окъуу борчну тап  ангылап  сакълау

101-чи ишни тамамларгъа.

10

 

 

Атны болушлада тюрлениую. Баш болуш.

 

Атлагъа сорууланы тюз салыргъа,дерслик бла ишлей билирге.

Кесини этген ишине тюз багъа бичиу.

1.Болушланы юсюнден билгенлерин эсге тюшюрюу.

2.Ол билимлери бла тюз  хайырлана билиу.

3.Кеси аллына тинтиу ишни бардырыргъа.

113 чю иш .Жорукъну кёлден.

11

 

 

Иеликчи болуш.

 

Тамамлагъан ишлерин устаз берген жумушха кёре толтурургъа.

Окъуу борчуна жууаплы къарай билирге юйрениу.

1.Болушланы юсюнден билгенлерин эсге тюшюрюу.

2.Ол билимлери бла тюз  хайырлана билиу.

3.Кеси аллына тинтиу ишни бардырыргъа.

118-чи иш.

12

 

 

Бериучю болуш

 

Болуш сорууну тюз сала билирге.Берилген ишде бериучю болушда атланы табаргъа.

Тенглерини адеп-къылыкъларына,намыс эте билиулерине багъа биче билирге.

1.Айтханыны магъанасын тюз ангылап сёлеше  эм жаза билиу.

2.Сорууланы тюз сала билирге.

3.Алларында салыннган окъуу борчну тап  ангылап  сакълау

121-чи иш.

13

 

 

Тамамлаучу болуш.

 

Болуш сорууну тюз сала билирге.Берилген ишде тамамлаучу болушда атланы табаргъа.

Илму- тинтиу ишге сейир лерин туудуруу.

1.Айтханыны магъанасын тюз ангылап сёлеше  эм жаза билиу.

2.Сорууланы тюз сала билирге.

3.Алларында салыннган окъуу борчну тап  ангылап  сакълау

123-чю иш.

14

 

 

Орунлаучу болуш.

 

Устаз берген жумушну тамамларгъа.Болуш сорууну тюз сала юбилирге.

Тамамлагъан ишине тюз,тап багъа бичерге юйрениу.

1.Болушланы юсюнден билгенлерин эсге тюшюрюу.

2.Ол билимлери бла тюз  хайырлана билиу.

3.Кеси аллына тинтиу ишни бардырыу.

126-чы иш

15

 

 

Башлаучу болуш.

 

Болуш сорууну тюз сала билирге.Берилген ишде башлаучу болушда атланы табаргъа.

Окъуу борчуна жууаплы къарай билирге юйрениу.

1.Тенглешдире билиу

2.Этген ишин таплашдырыуда тил бла хайырлана билиу.

3.Этген ишини тюз-терс этилгенине кеси аллына багъа биче билиу.

 

Берилген атланы болушлада тюрлендирирге.

16

 

 

Сынау жаздырма

 

Орфография бла пунктуациядан алгъан билимлерин ачыкъларгъа.

Этген ишине багъа бичерге юйрениу.

1.Этген ишин тинтип,магъаналы эм магъанасыз жерин таба билиу.

2.Кесини ниетин тюз ангылата билиу.

3.Устаз бичген багъаны ангылау.

Къайтарыу.

17

 

 

Халатла бла иш

 

Орфография бла пунктуациядан алгъан билимлерин ачыкъларгъа.

Этген ишине багъа бичерге юйрениу.

1.Этген ишин тинтип,магъаналы эм магъанасыз жерин таба билиу.

2.Кесини ниетин тюз ангылата билиу.

3.Устаз бичген багъаны ангылау.

Къайтарыу.

18

 

 

Атланы бетледе тюрлениуле-ри,бетлен-нген атланы болушлада тюрлениуле-ри.

 

Окъугън жорукълары бла жазмада хайыр-лана билирге.

Илму- тинтиу ишге сейир лерин туудуруу.

1.Айтханыны магъанасын тюз ангылап сёлеше  эм жаза билиу.

2.Сорууланы тюз сала билирге.

3.Алларында салыннган окъуу борчну тап  ангылап  сакълау

Жорукъну кёлден.

135-чи иш.

19

 

 

Биринчи бетдеги атла.

 

Бетленнген атланы болушлада тюрлендире билирге.

Кесини ниетине жетиуде тюз жолну сайлай билирге юйретиу.

1.Айтханыны магъанасын тюз ангылап сёлеше  эм жаза билиу.

2.Сорууланы тюз сала билирге.

3.Алларында салыннган окъуу борчну тап  ангылап  сакълау

139-чу иш.

20

 

 

Экинчи бетдеги атла.

 

Бетленнген атланы болушлада тюрлендире билирге.

Кесини ниетине жетиуде тюз жолну сайлай билирге юйретиу.

1.Тенглешдире билиу

2.Этген ишин таплашдырыуда тил бла хайырлана билиу.

3.Этген ишини тюз-терс этилгенине кеси аллына багъа биче билиу.

 

141-чи иш.

21

 

                 

Юйретиу эсденжазма.

 

Текстни магъанасын  ангылап,халатсыз, бир-бири ызындан тюз тизип бере билирге

Айтыргъа сюйгенинтап тизе билирге итиниу.

1.Текстни магъанасын тюз ангылау.

2.Текстге кёре план сала билиу.

3.хапарда баргъан ишни  бир-бири ызындан тюз жаза билиу.

Къайтарыу.

22

 

 

Халатла бла иш.

 

Текстни магъанасын  ангылап,халатсыз, бир-бири ызындан тюз тизип бере билирге

Айтыргъа сюйгенинтап тизе билирге итиниу.

1.Текстни магъанасын тюз ангылау.

2.Текстге кёре план сала билиу.

3.Хапарда баргъан ишни  бир-бири ызындан тюз жаза билиу.

Къайтарыу.

23

 

 

Ючюнчю бетдеги атла.

 

Бетленнген атланы болушлада тюрлендире билирге.

Кесини ниетине жетиуде тюз жолну сайлай билирге юйретиу.

1.Тенглешдире билиу

2.Этген ишин таплашдырыуда тил бла хайырлана билиу.

3.Этген ишини тюз-терс этилгенине кеси аллына багъа биче билиу.

 

143-чю иш.

24

 

 

Атны морфология жаны бла тинтиу.

 

Атны морфология жаны бла тюз тинтирге юйретирге.Устаз берген жумушланы тамаларгъа.

Кесини билимини чеклерин  тохташдыра билирге итиниу.

1.Тинтиу ишни бардыра билиу.

2.Тинтиу ишни бардыргъан кезиуде,окъугъан жорукълары бла хайырлана билиу.

3.Алларына салыннган окъуу борчну тап ангылап.сакълау.

146-чы иш

25

 

 

Сыфат .

 

Орфографияны жорукълары блат юз хайырлана билирге.

Окъуу борчуна жууаплы къарай билирге юйрениу.

1.Этген ишин тинтип,магъаналы эм магъанасыз жерин таба билиу.

2.Кесини ниетин тюз ангылата билиу.

3.Устаз бичген багъаны ангылау.

150-чи иш.

26

 

 

Тюз сыфатла.

 

Окъугън жорукълары бла жазмада хайыр-лана билирге.

Тенглерини адеплерине,къылыкъларына тюз багъа бичерге юйрениу.

1.Оюм эте,тенглешдириу ишни бардыра билиу.

2.Биреуню этген ишин тинте билиу.

3.Амалны бла мадарны арасын айыра билиу.

Жорукъну кёлден.

159-чу иш.

27

 

 

Къуралгъан сыфатла.

 

Халатсыз жазыуну жорукълары бла т юз хайырлана билирге.

Кесини ниетине жетиуде тюз жолну сайлай билирге юйретиу.

1.Къуралгъан сыфатланы къуралыу амалларын ачыкълау.

2.Ол амалла бла хайырлана билиу.

3.Кеси аллына тинтиу ишни бардырыу.

Жорукъну кёлден.

167-чи иш.

28

 

 

Атладан сыфатла къурау.

 

Атлагъа жалгъаула къоша,сыфатла къураргъа юйренирге.Аллай сыфатла бла айтымла къураргъа.

Илму- тинтиу ишге сейир лерин туудуруу.

1.Айтханыны магъанасын тюз ангылап сёлеше  эм жаза билиу.

2.Сорууланы тюз сала билирге.

3.Алларында салыннган окъуу борчну тап  ангылап  сакълау

172-чи иш. Жорукъну кёлден.

29-30

 

 

Сыфатны айтымда тюз жюрютюу.

 

Дерслик бла ишлей билирге.Устазны болушлугъу бласыфатланы айтымда тюз жюрютюрге юйренирге..

Кесини энчилигин ангылау,ол ангылаугъа кёре тенглерине кёз къарамын игилендириу.

1.Тенглешдире билиу

2.Этген ишин таплашдырыуда тил бла хайырлана билиу.

3.Этген ишини тюз-терс этилгенине кеси аллына багъа биче билиу.

 

Жорукъну кёлден.

178-чи иш.

Жорукъну кёлден.

31

 

 

Сынау эсденжазма.

 

Текстни магъанасын  ангылап,халатсыз, бир-бири ызындан тюз тизип бере билирге

Айтыргъа сюйгенин тап тизе билирге итиниу.

1.Текстни магъанасын тюз ангылау.

2.Текстге кёре план сала билиу.

3.хапарда баргъан ишни  бир-бири ызындан тюз жаза билиу.

Къайтарыу.

32

 

 

Халатла бла иш.

 

Текстни магъанасын  ангылап,халатсыз, бир-бири ызындан тюз тизип бере билирге

Айтыргъа сюйгенин тап тизе билирге итиниу.

1.Текстни магъанасын тюз ангылау.

2.Текстге кёре план сала билиу.

3.хапарда баргъан ишни  бир-бири ызындан тюз жаза билиу.

Къайтарыу.

33

 

 

Санауну магъанасы эм грамматика ышанлары.

 

Санауну текстде таба билирге.аны грамматика ышанлары бла шагъырей болургъа.

Окъуу борчну магъанасы-на уллу багъа бичерге юйрениу.

1.Этген ишин тинтип,магъаналы эм магъанасыз жерин таба билиу.

2.Кесини ниетин тюз ангылата билиу.

3.Устаз бичген багъаны ангылау.

Жорукъну кёлден.    185-чи иш.

34

 

 

Тизгинчи санау

 

Орфография жорукъла бла хайырлана билирге.Устаз берген жумушланы тамамларгъа.

Кесини билимини чегин биле.анга багъа биче билиу.

1.Айтханыны магъанасын тюз ангылап сёлеше  эм жаза билиу.

2.Сорууланы тюз сала билирге.

3.Алларында салыннган окъуу борчну тап  ангылап  сакълау

194-чю иш.

35

 

 

Санауланы айтымда тюз хайырланыу.

 

Дерслик бла ишлей билирге.Устазны болушлугъу бла санауланы айтымда тюз жюрютюрге юйренирге..

Кесини билимини чеклерин  тохташдыра билирге итиниу.

1.Проблемаланы  кеси аллына тамамлар сылтаула  излеу.

2.Тюз соруу сала эм анга жууап излей билиу.

3.Этген ишине тюз багъа бичиу.

198-чи иш.

36

 

 

Сынау жаздырма.

 

Орфография бла пунктуациядан алгъан билимлерин ачыкъларгъа.

Этген ишине багъа бичерге юйрениу.

1.Этген ишин тинтип,магъаналы эм магъанасыз жерин таба билиу.

2.Кесини ниетин тюз ангылата билиу.

3.Устаз бичген багъаны ангылау.

Къайтарыу.

37

 

 

Халатла бла иш

 

Орфография бла пунктуациядан алгъан билимлерин ачыкъларгъа.

Этген ишине багъа бичерге юйрениу.

1.Этген ишин тинтип,магъаналы эм магъанасыз жерин таба билиу.

2.Кесини ниетин тюз ангылата билиу.

3.Устаз бичген багъаны ангылау.

Къайтарыу.

38

 

 

Санауланы тюз жазылыула-ры

 

Тюз,халатсыз жаза билирге.дерслик бла ишлерге юйренирге.

Халкъы бла,ана тили бла ёхтемлене билиу.

1.Тинтиу ишни бардыра билиу.

2.Тинтиу ишни бардыргъан кезиуде,окъугъан жорукълары бла хайырлана билиу.

3.Алларына салыннган окъуу борчну тап ангылап.сакълау.

Жорукъну кёлден.

201-чи иш.

39

 

 

Санауланы атла бла жюрютюлюулери.

 

Текстде санау хар заманда ат бла кел-генин кёргюзтюрге.

Окъуу борчну магъанасы-на уллу багъа бичерге юйрениу.

1.Санауну хар заманда ат бла келиу-юню сылтауун ачыкълау.

2.Атдан санаугъа тюз соруу сала билиу.

3.Этген ишине тюз багъа биче билирге юйретиу.

207-чи иш.

Эсденжазма жазаргъа хазырланыу.

40

 

 

Юйретиу эсденжазма.

 

Текстни магъанасын  ангылап,халатсыз, бир-бири ызындан тюз тизип бере билирге

Айтыргъа сюйгенинтап тизе билирге итиниу.

1.Текстни магъанасын тюз ангылау.

2.Текстге кёре план сала билиу.

3.Хапарда баргъан ишни  бир-бири ызындан тюз жаза билиу.

Къайтарыу.

41

 

 

Халатла бла иш

 

Текстни магъанасын  ангылап,халатсыз, бир-бири ызындан тюз тизип бере билирге

Айтыргъа сюйгенин тап тизе билирге итиниу.

1.Текстни магъанасын тюз ангылау.

2.Текстге кёре план сала билиу.

3.Хапарда баргъан ишни  бир-бири ызындан тюз жаза билиу.

Къайтарыу.

42

 

 

Этимни белгисиз формасы.

 

Этимни белгисиз формасыны соруун тюз сала,анга жууап бере билирге

Кесини энчилигин ангылау,ол ангылаугъа кёре тенглерине кёз къарамын игилендириу.

1.Айтханыны магъанасын тюз ангылап сёлеше  эм жаза билиу.

2.Сорууланы тюз сала билирге.

3.Алларында салыннган окъуу борчну тап  ангылап  сакълау

245-чи иш.

43

 

 

Этимни заманлары.

 

Этимлени заманлада тюрлениулери бла шагъырей болургъа.Дерсликде берилген ишлени тамамларгъа.

Окъуу борчну магъанасы-на уллу багъа бичерге юйрениу.

1.Проблемаланы  кеси аллына тамамлар сылтаула  излеу.

2.Тюз соруу сала эм анга жууап излей билиу.

3.Этген ишине тюз багъа бичиу.

254-чю иш.

44

 

 

Этимни бусагъат заманы.

 

Этимни бусагъат заманыны соруун тюз сала,анга жууап бере билирге

Айтыргъа сюйгенин тап тизе билирге итиниу.

1.Айтханыны магъанасын тюз ангылап сёлеше  эм жаза билиу.

2.Сорууланы тюз сала билирге.

3.Алларында салыннган окъуу борчну тап  ангылап  сакълау

256-чы иш

45

 

 

Этимни озгъан заманы.

 

Дерсликде берилген ишлени кеси аллына тамамларгъа юйренирге.Устаз салгъан борчланы толтурургъа.

Затны юсюнден логика жаны бла ойлап кесини акъылан кёргюзте билиу.

1.Оюм эте,тенглешдириу ишни бардыра билиу.

2.Биреуню этген ишин тинте билиу.

3.Амалны бла мадарны арасын айыра билиу.

260-чы иш.

46-47

 

 

Сынау жаз -       дырма.

 

 

Халатла бла иш.

 

 

 

 

Орфография бла пунктуациядан алгъан билимлерин ачыкъларгъа.

Этген ишине багъа бичерге юйрениу.

1.Этген ишин тинтип,магъаналы эм магъанасыз жерин таба билиу.

2.Кесини ниетин тюз ангылата билиу.

3.Устаз бичген багъаны ангылау.

Этимни заманларын къайтарыу.

48

 

 

Этимни боллукъ заманы

 

Этимни боллукъ заманыны сорууун тюз сала билирге,орфография жорукъланы къайтарыу ишни бардырыргъа.

Анна тилин сюерге,таулу болгъанына ёхтемленирге юйрениу.

1.Тенглешдире билиу

2.Этген ишин таплашдырыуда тил бла хайырлана билиу.

3.Этген ишини тюз-терс этилгенине кеси аллына багъа биче билиу.

 

263-чю иш.

49

 

 

Этимни жегилиую.

 

Устазны юйретгенине кёре берилген ишлени тамамларгъа.этимлени жегилиулери бла шагъырейленирге.

Кесини энчилигин ангылау,ол ангылаугъа кёре тенглерине кёз къарамын игилендириу.

1.Айтханыны магъанасын тюз ангылап сёлеше  эм жаза билиу.

2.Сорууланы тюз сала билирге.

3.Алларында салыннган окъуу борчну тап  ангылап  сакълау

268-чи иш.

50

 

 

Этимни айтымда къуллугъу.

 

Пунктуация жорукъла бла хайырлана билирге.Айтымла къураргъа,алада этимни жерин кёргюзтюрге.

Этген ишине багъа биче билиу.

1.Проблемаланы  кеси аллына тамамлар сылтаула  излеу.

2.Тюз соруу сала эм анга жууап излей билиу.

3.Этген ишине тюз багъа бичиу.

272-чи ишге    

кёре  кёлденжазма жазаргъа.

51

 

 

Сёзлеуню магъанасы эм грамматика ышанлары.

 

Сёзлеуню текстде таба билирге.аны грамматика ышанлары бла шагъырей болургъа.

Затны юсюнден логика жаны бла ойлап кесини акъылан кёргюзте билиу.

1.Айтханыны магъанасын тюз ангылап сёлеше  эм жаза билиу.

2.Сорууланы тюз сала билирге.

3.Алларында салыннган окъуу борчну тап  ангылап  сакълау

276-чы иш.

52

 

 

Сёзлеулени къуралыула-ры

 

Халатсыз жазыуну жорукълары бла т юз хайырлана билирге.

Кесини ниетине жетиуде тюз жолну сайлай билирге юйретиу.

1.Тенглешдире билиу

2.Этген ишин таплашдырыуда тил бла хайырлана билиу.

3.Этген ишини тюз-терс этилгенине кеси аллына багъа биче билиу.

 

Жорукъну кёлден.

278-чи иш.

53

 

 

Сёзлеулени къауумлары.

 

Сёзлеулени къауумлары бла шагъырей болу.Текстде халатланы табып.тюзетирге.

Айтыргъа сюйгенин тап тизе билирге итиниу.

1.Тинтиу ишни бардыра билиу.

2.Тинтиу ишни бардыргъан кезиуде,окъугъан жорукълары бла хайырлана билиу.

3.Алларына салыннган окъуу борчну тап ангылап.сакълау.

Жорукъну кёлден.

280-чы иш.

 54

 

 

Сынау жаздырма.

 

Орфография бла пунктуациядан алгъан билимлерин ачыкъларгъа.

Анна тилин сюерге,таулу болгъанына ёхтемленирге юйрениу.

1.Этген ишин тинтип,магъаналы эм магъанасыз жерин таба билиу.

2.Кесини ниетин тюз ангылата билиу.

3.Устаз бичген багъаны ангылау.

115-чи бетде берилген соруулагъа жууап этерге.

 55

 

 

Бош айтым.Ай-тымны баш членлери.

 

Айтымланы ахырларында тыйгъыч белгилени сала билирге.Таза жазаргъа юйренирге.айтымны баш членлерини юсюнден билгенлерин эсге тюшюрюрге.

Окъуу борчну магъанасы-на уллу багъа бичерге юйрениу.

1.Айтханыны магъанасын тюз ангылап сёлеше  эм жаза билиу.

2.Сорууланы тюз сала билирге.

3.Алларында салыннган окъуу борчну тап  ангылап  сакълау

Жорукъну кёлден айтыргъа.

286-чы иш.

 56

 

 

Айтымны хапарчысы.

 

Хапарчыны сорууун тюз сала,берилген текстде хапарчыланы табаргъа юйретирге.

Затны юсюнден логика жаны бла ойлап кесини акъылан кёргюзте билиу.

1.Этген ишин тинтип,магъаналы эм магъанасыз жерин таба билиу.

2.Кесини ниетин тюз ангылата билиу.

3.Устаз бичген багъаны ангылау.

Берилген айтымлада

хапарчыланы

табып,тюплерин

ызларгъа

 57

 

 

Айтымны сансыз членлери.Ай-гъакълаучу.

 

Текстде,айтымлада айгъакълаучуланы табаргъа,алагъа тюз сору сала билирге.

Кесини билимини чеклерин  тохташдыра билирге итиниу.

1.Айтханыны магъанасын тюз ангылап сёлеше  эм жаза билиу.

2.Сорууланы тюз сала билирге.

3.Алларында салыннган окъуу борчну тап  ангылап  сакълау

296-чы эм 297-чи ишлени тамамларгъа

 58

 

 

Болум.

 

Айтымда этилген ишни заманын,орунун.,къалай этилгенин кёргюзтген сёзлени табаргъа,аланы сорууларын тюз сала билирге.

Затны юсюнден логика жаны бла ойлап кесини акъылан кёргюзте билиу.

1.Тенглешдире билиу

2.Этген ишин таплашдырыуда тил бла хайырлана билиу.

3.Этген ишини тюз-терс этилгенине кеси аллына багъа биче билиу.

 

304 чю иш.

 59

 

 

Айтылгъан муратха кёре айтымланы тюрлюлери.

 

Айтымланы ахырларында тыйгъыч белгилени сала билирге.Таза жазаргъа юйренирге.

Ана тилини,туугъан жерини ариулугъун ангылу.Тюз жазаргъа юйрениу.

1.Айтымны ахырында тыйгъыч белгини кеси аллына тюз салыу.

2.Тыйгъыч белгини нек салгъанын ангылата билиу.

3.Устаз берген жумушну тынгылы толтуруу.

310-чу иш.

 60

 

 

Соруучу айтым.

 

Сорууу болгъан айтымла къураргъа юйренирге.Аллай айтымлада сору болгъан сёзню табаргъа.

Кесини энчилигин ангылау,ол ангылаугъа кёре тенглерине кёз къарамын игилендириу.

1.Айтханыны магъанасын тюз ангылап сёлеше  эм жаза билиу.

2.Сорууланы тюз сала билирге.

3.Алларында салыннган окъуу борчну тап  ангылап  сакълау

314-чю иш.

 61

 

 

Кётюрюучю айтым.

 

Керекли тыйгъыч белгилени сала билирге Айтымланы тенглешдирирге.

Окъуу борчну магъанасы-на уллу багъа бичерге юйрениу.

1.Этген ишин тинтип,магъаналы эм магъанасыз жерин таба билиу.

2.Кесини ниетин тюз ангылата билиу.

3.Устаз бичген багъаны ангылау.

317-чи иш.

 62

 

 

Сынау жаздырма.

 

Орфография бла пунктуациядан алгъан билимлерин ачыкъларгъа.

Анна тилин сюерге,таулу болгъанына ёхтемленирге юйрениу.

1.Этген ишин тинтип,магъаналы эм магъанасыз жерин таба билиу.

2.Кесини ниетин тюз ангылата билиу.

3.Устаз бичген багъаны ангылау.

Айтылыу муратха кёре айтымланы тюрлюле-

рин къайтарыу.

 63

 

 

Халатла бла иш.

 

Орфография бла пунктуациядан алгъан билимлерин ачыкъларгъа.

Анна тилин сюерге,таулу болгъанына ёхтемленирге юйрениу.

1.Этген ишин тинтип,магъаналы эм магъанасыз жерин таба билиу.

2.Кесини ниетин тюз ангылата билиу.

3.Устаз бичген багъаны ангылау.

Айтылыу муратха кёре айтымланы тюрлюле-

рин къайтарыу.

 64

 

 

Жайылгъан эм жайылмагъан айтымла.

 

Жайылгъан эм жайылмагъан айтымланы айыра билирге.Жайылгъан айтамлада сансыз членлени магъаналарын кёргюзтюрге.

Этген ишине багъа бичерге юйрениу.

1.Оюм эте,тенглешдириу ишни бардыра билиу.

2.Биреуню этген ишин тинте билиу.

3.Амалны бла мадарны арасын айыра билиу.

323-чю иш.

Жорукъну кёлден.

 65

 

 

Айтымны бир туудукъ членлери.

 

Бир туудукъ членли айтымла къурай билирге,байламлы тилде  ала бла хайырланыргъа.

Затны юсюнден логика жаны бла ойлап кесини акъылан кёргюзте билиу.

1.Айтханыны магъанасын тюз ангылап сёлеше  эм жаза билиу.

2.Сорууланы тюз сала билирге.

3.Алларында салыннган окъуу борчну тап  ангылап  сакълау

330-чу иш.

 66

 

 

Байламсыз бир туудукъ членли айтымла.

 

Байламсыз бир туудукъ членли айтымлада тыйгъыч белгилени тюз салыргъа,аллай айтымла къурай билирге.

Этген ишине багъа бичерге юйрениу.

1.Этген ишин тинтип,магъаналы эм магъанасыз жерин таба билиу.

2.Кесини ниетин тюз ангылата билиу.

3.Устаз бичген багъаны ангылау.

334-чю иш.

 67

 

 

Байламлы бир туудукъ членли айтымла.

 

Бир туудукъ членли айтымлада байламланы хайырланыу амалларын кёргюзтюрге.

Илму- тинтиу ишге сейир лерин туудуруу.

1.Айтханыны магъанасын тюз ангылап сёлеше  эм жаза билиу.

2.Сорууланы тюз сала билирге.

3.Алларында салыннган окъуу борчну тап  ангылап  сакълау

338-чи иш.

 68

 

 

Бош айтымны тинтиу.

 

Бош айтымны тинтирге юйренирге.

Кесини энчилигин ангылау,ол ангылаугъа кёре тенглерине кёз къарамын игилендириу.

1.Айтханыны магъанасын тюз ангылап сёлеше  эм жаза билиу.

2.Сорууланы тюз сала билирге.

3.Алларында салыннган окъуу борчну тап  ангылап  сакълау

341-чи иш.

 

 

 

Опубликовано


Комментарии (0)

Чтобы написать комментарий необходимо авторизоваться.